Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 19 januari 1876

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 19 januari 1876

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunal-
stämma med Klosters socken,
i sockenstugan, den 19 januari 1876.

{§.1.}
Stämman erkändes vara lagligen pålyst.

{§.2}
Fyrktals - och debiteringslängderna för år
1875 granskades och godkändes.

{§.3.}
Som Per Erik Zachrisson i Skensta på begäran
erhållit afsked från sin befattning såsom Nämn-
deman i Öster Rekarne Härads Rätt, företogs
val till återbesättande af denna befattning;
dervid försdt afgjordes att valet skulle med
slutna sedlar förrättas.

Sedan de närvarande, hvilka alla voro
röstberättigade efter fyrktalslängden, aflemnat sina
röstsedlar, och dessa blifvit öppnade, befanns
valet utfalla på följande sätt:

Jonas Eriksson i Sahl 7 röster
Carl Carlsson i Röksta 3 röster
Olof Olsson på Skiftinge 2 röster
Gustaf Olsson i Eckersta - 1 röster
Anders Larsson i Grönsta - 1 röster
i följd hvaraf Jonas Eriksson i Sahl var till
Nämndeman utsedd; egande han att, försedd med pro-
tokollsutdrag öfver valet, infinna sig inför
HäradsRätten å lagtima Tinget den 3 instundande
Mars för att Domareeden gå och det lediga rum-
met i Rätten intaga.

/L;P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justeradt
/J,E, Olsson/
/Ax;K:son Leijonhufvud/

Uppläst från predikstolen den 23 Jan. 1876
af /Jak A. Ullgren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 19 januari 1876,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106113.

Personrelationer