Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 19 december 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 19 december 1906

Anmärkning

Protokoll, fördt vid ordi-
narie kommunalstämma
med Klosters socken
i Sockenstugan den 19
December 1906.

§1
Till justeringsmän för dagens proto-
koll valdes Herr Oskar Andersson, Furuhäll
och Vilh. Hammarin.

§2.
Fyrktalslängden för nästa år gran-
skades och godkändes.


§3.
Till revisorer af Kommunalnämndens rä-
kenskaper och förvaltnng för inneva-
rande år valdes Herr J. E. Olsson, Skif-
tinge och E. J. Danielsson, Siegesberg
samt till suppleanter Aug. Holmgren
Måsta och H. Lejon, Djursta.

§4.
Till ombud för intressenterna i härads-
allmänningen för nästkommande år val-
des A. Ahlborg, Grönsta, hvilken äfven
äger rätt att lyfta och utdela medlen,
som tillfaller hemmanen inom kommun,
samt till suppleant C. A. Olsson, Hugelsta,

§5
Till brandrotemästare i 1:sta roten val-
des för 2 år K. Jonsson i Kvinnersta, kvar-
stående är A. Hedin i Nybyborg.

§6.
Till brandrotemästare i 2:dra roten
valdes för 2 år C. O. Ramin i Svista, kvar-
stående är Edvin Olsson i Röksta.

§7.
Till brandrotemästare i 3:dje roten valdes
för 2 år K. E. Karlsson i Eckersta, kvar-
stående är C. F. Fredriksson i Helgesta.

§8.
Till ordförande i brandstodskommiten efter
Herr C. G. Sundkvist hvilken flyttar från orten,
valdes Herr Aug. Holmgren i Måsta.

§9.
Till ledamöter i brandstodskommiten
valdes Herr C. A. Olsson, Hugelsta, Alb.
Jansson i Skensta och A. Ahlborg, Grönsta.
samt till suppleanter Axel Andersson
i Ånsöga och Arvid Olsson i Slagsta

Som ofvan
/A, Ahlborg/
Ordf.

Justeradt:
/Vilh; Hammarin./
/O. Andersson./

Uppläst i klosters kyrka söndagen den 23 December 1906 af
/E. Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 19 december 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106111.

Personrelationer