Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 19 december 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 19 december 1903

Anmärkning

Protokoll fördt vid Ordinarie
Kommunalstämma med Kloster.
Socken i Sockenstugan den 19
December 1903.

§1.
Att. justera detta protokoll valdes. Aug.
Holmgren Måsta och C. G. Sundkvist,
Röksta.

§2.
Fyrktals Samt debiterings och uppbördsläng-
derna granskades och godkändes

§3.
Till revisorer af Kommunalnämdens rä-
kenskaper och förvaltning för inneva-
rande år valdes Herr J. E Olsson
Skiftinge och E. J. Danielsson Tunafors
Samt till Suppleanter Aug. Holmgren
Måsta och P. Clevander Djursta.

§4.
Till ledamöter i nästkommande års bevill-
ningsberedning valdes Herrar. J. E Olsson.
Skiftinge, A. Sahlin Kumla, Aug. Olsson.
Qvinnersta Joh. Engström Tunafors, samt
till Suppleanter, C. Aug. Olsson. Hugelsta
och A. Pettersson. Hannelund.

§5.
Till elektorer för landstingsmäns väljan-
de valdes
Herrar Aug. Olsson. Qvinnersta. A. Sahlin
Kumla och Edv. Olsson. Glömsta.
samt till suppleanter att tjenstgöra i den
ordning de här nämnas Herrar C. G.
Sundkvist Röksta, Aug. Holmgren Måsta
och A. Ahlborg, Grönsta.

§6.
Till ledamöter i barnhemsdirektionen med
tjenstgöring till 1906 års slut, återvaldes
Herr C. A. Olsson och Fru Amelie Olsson.
Hugelsta.

§7.
Till ombud. för intressenterna i Härads-
allmänningen för nästkommande år valdes
Aug, Olsson. Qvinnersta med A. Ahlborg
som suppleant.

§8.
Till ledamot i den nämnd, Som har att
upprätta priskurant å de varor och persed
lar, som skola upptagas i nästkomman-
de års markegångstaxa valdes Herr
Edv. Olsson Glömsta och till suppleant
Ax. Andersson Ånsöga.

§9.
Till ombud. att närvara vid Tingshus
byggnadsskyldiges alla Sammanträden under
nästkommande år valdes Herr C. Aug.
Olsson. Hugelsta och till suppleant
A. Ahlborg. Grönsta

§10.
Till. Sockenombud. att närvara vid väg-
hållningsskyldiges. alla sammanträden
nästkommande år valdes Herr J. E.
Olsson. Skiftinge och till suppleant
Herr Aug. Holmgren. Måsta.

§11.
Stämman beslöt gifva i uppdrag åt
C. A Olsson. Hugelsta. och Aug. Olsson.
Qvinnersta. att å stämmans vägnar,
samt med dess magt och befogen-
het under nästkommande år hos
Konungens Befallningshafvande och andra
vederbörande myndigheter göra fram-
ställningar och yrkanden i fråga om
rätt mantalsskrifning, hvartill de en-
ligt inhemtade upplysningar anse skäl
förefinnas, samt i sådana frågor af
gifva infordrade förklaringar eller.
påminnelser, Samt äfven hos högre myn-
digheter, fullfölja frågor af sådan be-
skaffenhet.

§12.
Till ledamöter i brandstodskomiten val-
des Edv Olsson. Glömsta och A.
Ahlborg. Grönsta, Samt till Supple-
anter Aug. Holmgren Måsta och
C. Hagberg. Ärsta.

§13.
Till god man vid landtmäteriförrättt-
ningar valdes landtbrukaren. Albert
Jansson. Skensta.

§14.
Till. ombud. för Tingshusbyggnads
skyldige att närvara vid samman-
träde den 23 innevarande December
kl. 12. p.d. för behandling af väckt
fråga om Tingslagens i Lifge-
dingets sammanslagning till ett
tingslag valdes landtbrukaren C. A.
Olsson. Hugelsta. och till suppleant
Landtbr. A, Ahlborg Grönsta.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt.
/C, G, Sundqvist/
/Aug Holmgren/

Uppläst i klosters kyrka Söndagen den 20 December 1903 af
/E Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 19 december 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106110.

Personrelationer