Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 19 december 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 19 december 1901

Anmärkning

Protokoll vid ordinarie
kommunalstämma med Kloster
socken i sockenstugan den
19 December 1901.

§ 1.
Att justera detta protokoll valdes Herrar
Aug. Olsson, Kvinnersta och Joh. Engström, Tunafors.

§ 2.
Fyrktals- samt debiterings- och uppbördsläng-
derna för innevarande år granskades
och godkändes.

§ 3.
Till revisorer af kommunalnämdens räken-
skaper och förvaltning för innevarande
år valdes Herrar J. E. Olsson, Skiftinge
och J. E. Danielson, Tunafors samt till supp-
leant C. A. Olsson, Hugelsta.

§ 4.
Till ledamöter i nästkommande års bevill-
ningsberedning valdes Herrar J. E. Olsson
Skiftinge och A. Sahlin, Kumla samt till
suppleant Aug. Olsson, Kvinnersta.§ 5.
Till elektorer för landstingsmäns väljande
valdes Herrar Joh. Engström, Tunafors.
A. Sahlin, Kumla och Aug. Olsson, Kvinnersta
samt till suppleanter Edvard Olsson,
Glömsta och C. A. Olsson, Hugelsta.
§ 6.
Till ledamöter i barnhemsdiriktionen
med tjenstgöring till 1904 års slut valdes
Aug. Olsson och Fru Maria Olsson, Kvinnersta.

§ 7.
Till sockenombud för intressenterna i härads-
allmänningen för nästkommande år valdes
Herr Aug. Olsson, Kvinnersta, hvilken äfven
äger rätt att lyfta och utdela de medel som
tillfalla hemman inom kommunen.

§ 8.
Till ledamot i kommunalnämden, efter Vikt. Anders-
son i Gerdtre valdes, för en tid af ett år, Aug,
Karlsson i Ärsta.

§ 9.
Till suppleant i kommunalnämden för en tid
af ett år valdes G. Sundkvist, Röksta.

§ 10.
Till ledamot i den nämnd som har att upprätta
priskurant ,å de varor och persedlar som skola
upptagas i nästkommande års markegångstaxa
valdes Edv. Olsson, Glömsta och till suppleant
A. Ahlborg, Grönsta.

§ 11.
Till ombud att närvara vid tingshusbyggnads-
skyldiges sammanträden nästkommande år valdes
Edv. Olsson, Glömsta samt till suppleant
A. Ahlborg, Grönsta.

§ 12.
Till ombud att närvara vid väghållningsskyldiges alla
sammanträden nästkommande år valdes Herr
C. H. Bergstedt samt till suppleant Edv. Olsson, Glömsta.

§ 13.
Med anledning af väckt förslag om införande af hund-
skatt inom socknen uppstod en stunds diskussi-
on hvarvid yrkades dels 5, dels 10 och dels 15 kronors
hundskatt samt dels rent afslag. Vid där-
efter företagen votering hvarvid 5- och 10 kro-
nors förslagen slopades utföll röstningen
så att för 15 kronors hundskatt afgafs
5712 röster och för rent afslag 2184 röster
och har stämman altså beslutit en
skatt af 15 kronor för hvarje hund
för nästa år. Vidare beslöt
stämman på yrkande af Herr Aug.
Olsson, Kvinnersta att hundskatt-
medlen skola användas till
dels trädplantering vid skolhusen,
dels för beklädnad af fattiga barn samt
dels till sjukvårdsafgifter för fattiga fa-
miljer som insjukna i smittosam sjukdom.

Som ofvan

/ A, Ahlborg /
v. ordf. i stämman

Justeradt
/ Aug, Olsson /
/ Joh. Engström /

Uppläst i Kloster kyrka Söndagen den 12 Januari 1902 af
/ A: Mellin /

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 19 december 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106109.

Personrelationer