Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 19 december 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 19 december 1889

Anmärkning

Protokoll hållet vid Ordi-
narie Kommunalstämma
med Kloster Socken i Socken-
stugan den 19 December 1889

§ 1
Stämman förklarades vara lagligen utlyst

§ 2
De af kommunalnämnden upprättade
Fyrktals debeterings och uppbördsläng-
derna företeddes granskades och godkändes

§ 3.
Stämman beslöt att Fjärdingsmans lön
från nästkommande års skall utgå
med Ett Hundrafemtio kronor årligen

§ 4.
Till Fjerdingsman med tjenstgörning
från nästkommande års början valdes
Bokhållaren P A Eriksson vid Rosenborg.

§ 5
Till Revisorer för de kommunala
räkenskaperna valdes Herrar P Clevander
på Djursta och Aug Olsson Qvinnersta
samt till suppleang J Olsson Hagnesta

§ 6
Till elektorer för Landstingsmäns
väljande valdes Herrar C, Carlsson Rök-
sta och Aug Olsson Qvinnersta, samt
till suppleanger O Andersson Röksta och
P Larsson Årby.

§ 7
Till Ledamöter i nästkommande års
bevillningsberedning valdes J E Olsson
Skiftinge och Aug Olsson Qvinnersta
samt till suppleang C Carlsson Röksta

§ 8.
Till ledamöter i Barnhemsdirektion med
tjenstgörningtid till 1892 års utgång återvaldes
Herr C, Carlsson Röksta och Fru Charlotta Olsson
Skiftinge

§ 9
Till ledamot i den nämnd som har att
upprätta priskurant till nästa års marke-
gångstaxa valdes Herr Carl Olsson Glömsta.

§ 10
Till Brandrotemästare återvaldes Ax An-
dersson i Ärsta med samma hvilkor som
föregående år.

§ 11.
Till Sockenombud att bevista sammanträdena
under nästkommande år med intressen-
terna uti Härads allmänningen valdes Aug
Olsson i Qvinnersta hvilken äfven eger
lyfta och utdela medlen som tillfalla hem-
manen innom kommunen

§ 12
Till Sockenombud för Wäg och Tingshus
byggnadsSkyldige innom häradet för
nästkommande år valdes Herr Carl
Olsson Glömsta.

§ 13
Till Snöfogdar valdes de i tur varande
nemligen för

1:sta) Ploglaget Friherre A Leijonhufvud Hvilsta
2:dra) Ploglaget 1:sta afdelningen G Berglund Hugelsta N:o 2
Ploglaget 2:dra afdelningen A Larsson Grönsta N:o 2
3:dje) Ploglaget C. Carlsson Röksta N:o 2
4:de) Ploglaget J E Olsson Gårdskäl N:o 1
5:te) Ploglaget P E Pettersson Ärna N:o 2
6:te) Ploglaget A Pettersson Hättersta
7:de) Ploglaget C, H Bergstedt Kungsladugården
8:de) Ploglaget J E Olsson Skiftinge
9:de) Ploglaget P, Clevander Djursta N:o 2
10 Ploglaget J P Stoltz Odensberg

§ 14
Stämman beslöt att Snöfogdarna skola
ega påbjuda att der snö saknas
på vägen men finnes i dikena
ploglaget skola uppskotta snö på
vägen till förets upphjelpande.

§ 15
Att justera dagens protokoll utsågs
Herrar Carl Carlsson och Olof Andersson
i Röksta

Som ofvan
/J, E, Olsson/

Justeradt
/Carl Carlsson/
/Olof Andersson/

Uppläst i Klosters kyrka Söndagen den 22 Dec, 1889
af /A Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 19 december 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 23 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106108.

Personrelationer