Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 19 december 1868

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 19 december 1868

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunal-
stämma med Klosters Socken
den 19 December 1868.

[§.1.]
Mönstrades, församlingens äldre fattiga och bestäm-
des. understödet till dem för sex månader från
och med 1 Januari till 1 Juli 1869, sålunda:

1:o {Inom fattighuset}

N:o 1. Förestånderskan Stina Hugg erhåller i månaden
1 lispund mjöl och- [Riksdaler] 1 Rd 50 öre
2. Maria Ersdotter, blind,- 11/2 lispund mjöl och 1:-
3. Johanna Carlsdotter- 1 lispund mjöl och- 1:-
4. Lisa Larsdotter, 1 1/2 lispund mjöl och- 1:-
5. Anders Nilssons Enka från Balsta, 1 1/2 lispund mjöl och- 1:-
6. Lars Olssons Enka, 1 1/2 lispund mjöl och- 1:-
7. Förre Drängen Lars Gustaf Persson, 1 lispund mjöl och- 1:-
8. Förre Drängen Anders Gustaf Malmsten, 1 lispund mjöl och- 1:-
9. Anna Sofia Mellin, 1 lispund mjöl och- 1:-
10. Orgeltramparen Ströms Enka, 1 1/2 lispund mjöl och- 1:-
11. Anders Perssons Enka, 1 lispund mjöl och- 1:-
12. Erik Nilssons Enka, 1 lispund mjöl och- 1:-

2:o {Utom Fattighuset.}

13. Enkan Norgren från Lönsta, 1/2 lispund mjöl och- 50 öre
14. Soldaten Ljungs hustru, 1 lispund mjöl och- 1:-
15. Enkan Maria Ersd:r hos Soldat Svedin, 1 lispund mjöl och- 1:-
16. Förre Kusken Anders Ek, 1 lispund mjöl och- 1:-
17. Enkan Brita Stina Slag, 1 lispund mjöl och- 1:-
18. Enkan Bergström från Balsta, 1/2 lispund mjöl och- 1:-
[I månaden]
19. Förre Trumslagaren Revelj, hyreshjelp- 2:-
20. Anna Greta Andersd:r på Socknen- 1:-
21. Soldaten Froms Enka i Ärsta- 1:-
22. Maria Björk vid Tunafors- 1:-
23. Carl Andersson med hustru vid Stentorp, 1/2 lispund mjöl.
24. Jonas Jansson med hustru i Hagnesta, 1/2 lispund mjöl
25. Per Persson i Helgesta, 1/2 lispund mjöl
26. Petter Persson med hustru vid Tunafors, 1 lispund mjöl och
hyreshjelp i månaden- 2 Rd
27. Jonas Nilssons Enka Brita Stina vid Tunafors, 1 lispund mjöl
och- 1 Rd
28. Jan Jansson i Norrtorp, under de 4 vintermånaderna 1 lispund
mjöl i månaden
29. Erik Westman, 1/2 lispund mjöl och- 50 öre
30. Enkan Maja Stina Andersson på Gredby egor, 1/2 lispund mjöl.
31. Enkan Malmqvist i Ärna, 1/2 lispund mjöl i månaden och
{till vedbrand för en gång 3 Rd}
32. Sjukliga arbetskarlen Lars Jansson i månaden- 2 Rd.

§.2.
Understödet af Galleènska medlen till de fattiga
barnen bestämdes under instundande 6 månader till
den 1 Juli 1869; och skulle barnen i hvarje månad
erhålla:

N:o 1. Enkan Stenqvists barn, hos henne- 2:-
[MARG:55.]
2. Anders Qvicks Enkas dotter {Mathilda} hos
Soldat Hast- 4.-
[MARG:61 19/3]
3. Densammas söner {Carl Gustaf} och {Johan August}
hos modren- 5.-
[MARG:58 68.]
4. Statdrängen Olof Anderssons i Grönsta tvenne
barn {Agnes Charlotta} och {Lovisa Mathilda} hos
Lars Bergman i Janslunda, Thorsälla S:n- 8:-
[MARG:58 59.]
5. Gustaf Sjögrens dotter {Anna Charlotta} hos
Anders Larsson i Åby, Lijsta Socken- 4.-
[MARG:58]
6. Carl Erik Falks Enkas barn, hos henne- 6:-
7. Drängen Olof Perssons vid Sahl Enkas barn,
hos henne- 3.-
[MARG:59]
8. Olof Anderssons i Grönsta Enkas son {Carl Erik}
hos Gustaf Olsson i Kohlsta hven- 4.-
9. Enkan Anna Sofia Jäfverts son {Carl Johan}
hos henne- 2:-
10. Enkan Fredrikssons i Hagnesta son {Anders Gustaf}
hos henne- 1.-
{Samt anslag till kläder 5 Rd}
[MARG: 54]

11. Förre soldaten Lindbergs Enkas 2:ne barn, hos henne- 5.-
[MARG:57 63.]
12. Arbetskarlen Lars Erssons Enkas son {August} hos
Skomakaren Hällsberg
[MARG:55.]
13. Torparen Anders Fredrikssons från Gärdtre son {Carl Johan}
hos Lars Larsson i Grönsta- 4.-
[MARG:57]
14 Samme mans dotter {Anna Sofia} hos P. E. Lundqvist
i Svista- 4.-
[MARG:59.]
15. Samme mans son {Anders Gustaf} hos Lars Hultman
vid Stora Tidö- 5.-
[MARG:61]
16. Samme mans dotter {Wilhelmina} hos Skräddaren
Mellin vid Rosslinge, Wallby S:n- 5:-
[MARG:63.]
17. Samme mans son {Erik Wilhelm} hos Torparen Anders
Eklund i Hagstugan, Hammarby S:n- 6.-
[MARG:68.]
18. afl. Backstugumannen Erik Jonssons från Löfstugan
Enkas tre barn {Andrea Sofia}, {Brita Christina}
och {Carl Erik}, hos modren- 5:-
19. afl. Snickaren Jonas Perssons från Gårdskäl son {Anders
Gustaf} hos Johan Lennholm i Gårdskäl- 5
[MARG:58.]
20. Samme mans son {Johan Henning} hos Soldaten
Fredrik Mild i Mälhammar, Tumbo S:n- 6:-
[MARG:61.]
21. Samme mans son {Carl} hos Herr Olsson på
Skiftinge- 2:-
[MARG:55.]
22. Samme mans son {Frans Erik} hos Skräddaren
Hallberg vid Årbylund- 5:-
23. Samme mans dotter {Clara Amanda} hos Per
Olsson i Mon, Husby Socken- 5:-
24. Arbetaren Johannes Larssons från Måsta ofärdiga
dotter {Maja Stina} hos föräldrarne- 1.-
25. Arbetskarlen Jäderlunds son {Gustaf Edvard}
hos madam Engblom i Eskilstuna- 5:-
samme mans son Alfred- 5
[MARG:63 9/11.]
26. Samme mans son {Johan Victor} hos Koarrendatorn
Carl Olof Jonsson i Mosstorp, Husby Socken- 5:-
[MARG:58 14/3.]
27. Arbetaren Petter Perssons dotter {Augusta} i Barna-
hemmet- 5:-
28. Arbetskarlen Sven Larssons dotter {Mathilda
Charlotta}
[MARG:61.]
29. Samme mans son {Anders Gustaf}
[MARG:64]
30. Statdrängen Erik Anderssons vid Skensta Enkas
2:ne barn, hos henne- 3:-

{§.3.}
Tillfälligt understöd af 1 Rd skulle lemnas
till Snickaren Lindqvist med hustru i Ärna.

{§.4.}
Stämman godkände den afskrifning af Kommu-
nalutskylder för år 1868; som Kommunal
Nämnden ansett böra ega rum för fattigdom.

{§.5.}
Nämndens beslut att anslå 25 Rd Rmt [riksdaler riksmynt] i
understöd åt aflidne Skolläraren C. G. Lundgrens
Enka med barn godkändes af stämman.

{§.6.}
Julkosten bestämdes att till de fattiga utgå
i likhet med föregående året, och bestå i hvarje
lott af 1 lispund bröd, 10 skålpund kött och 5 skålpund sill
samt 1 Rd penningar till hjonen i Fattighuset;
öfriga lotter bestå af 1/2 lispund bröd och 5 skålpund
kött.

Kyrkovärden Carl Carlsson i Rocksta och
Olof Eriksson i Ånsöga upphandlar och utdelar
kosten, och för besväret dermed erhålla hvar-
dera af dem 1 Rd.

{§.7.}
Herr Aulin på Grönsta hade åtagit sig att
lefverera ved till Fattighuset för 6 Rd 50 öre
p:r 3 alnars famn.

{§.8.}
Mjöl till de fattiga skulle upphandlas för
hvarje månad. Herr Olsson på Skiftinge
hade åtagit sig att lefverera Ärter till fattig-
kosten efter gångbart pris.

{§.9.}
Följande tjenstemän tillsattes att tjenstgöra inom
Kommunen år 1869:

1:o {Sexmän}: i Kungsladugårds rote: Egaren till Hvilsta G.
Skogvaktaren Berg.
i Hugelsta rote: Lars Larsson i Grönsta N:o 2.
i Hagnesta rote: Erik Larsson i Svista
i Ärsta rote: Anders Andersson d. y. i Ärsta N:o 1.
i Ärna rote: Lars Johan Brink i Ärna.

2:o {Fattigföreståndare}: hemmanseg E. W. Carlsson i Måsta.

3:o {Plogmästare}
1:sta Ploglaget: Kungsladugårdens föreståndare.
2:dra Ploglaget:, 1:sta Afdelningen, Lars Ersson i Eneby N:o 2.
2:dra Afdeln., kyrkov. Erik Larsson i Svista N:o 2.
3:dje Ploglaget:, 1:sta Afdeln., Kyrkov. Carl Carlsson i Röcksta
2:dra Afdeln. Anders Erik Olsson i Hagnesta N:o 3.
4:de Ploglaget:, Olof Olsson i Skiftinge för Wallby N:o 1.
5:te Ploglaget: Egaren till Gärdtre, Olof Eriksson i Ånsöga.
6:te Ploglaget: Egaren till Gärdtre, Olof Eriksson i Ånsöga.
7:de Ploglaget: Egaren till Hvilsta
8:de Ploglaget: Anders Andersson d. y. i Ärsta N:o 1.
9:de Ploglaget:, Egaren till Djursta och Sahl genom
disponenten herr Zimmerman.
10:de Ploglaget, Egaren till Tunafors för Stadsjord.

4:o {Revisorer å de Kommunala räkenskaperne
för innevarande år}:
Herr F. Kohlström på Gredby
Herr S. M. Bruce.

5:o {Gode män vid Landtmäteri förrättningar}:
Herr L. P. Åkerman på Hugelsta
hemmanseg. Olof Eriksson i Ånsöga.

6:te {Gode Män för tillsyn å förmynderskap}:
Herr L. P. Åkerman på Hugelsta
Herr Adolf Aulin på Grönsta.

7:de {Ombud vid Markegångssättningen}:
Landtbrukaren Carl Olsson i Glömsta.

8:de {BrandstodsNämnd}:
Ordförande: Herr Adolf Aulin på Grönsta

Ledamöter: Gustaf Olsson i Eckersta
Lars Olsson i Ånsöga
Nils Jacob Jansson i Ärna

Ordförande Suppleant: A. P. Andersson i Helgesta.
Ledamot- Suppleanter: Carl Carlsson i Rocksta
Olof Eriksson i Ånsöga.
Brandrotemästare: Muraren Anders Hedin i Ärna
(mot betalning) och Sexmännen i hvar sina rotar.

9:0 {Bevillnings Beredningen för år 1869.}
Ledamot: h:r Baron Axel K:son Leijonhufvud på Hvilsta
Suppleant: Landtbrukaren Carl Olsson i Glömsta.

{§.10.}
hemmansegaren Carl Andersson i Rocksta, som nu
är Fattigföreståndare, skulle inköpa nya be-
höfliga vigter, att användas vid vägningen då fattigutdel-
ningen sker.

Kostnaden härför delas mellan Klosters
och Fors församlingar.

{§.11.}
Till Ledamöter i Kommunal Nämnden invaldes
hemmansegaren Gustaf Olsson i Eckersta
hemmansegaren Olof Eriksson i Ånsöga
Landtbrukaren G. Zimmerman på Djursta
Bruksegaren A. V. Noreùs på Tunafors.
Kyrkovärden Carl Carlsson i Rocksta.

[MARG:Till 1872 års utgång.]

{§.12.}
Till Suppleanter i Kommunal Nämnden valdes:
hemmansegaren Jonas Larsson i Slagsta.
[MARG:utgått]
Landtbrukaren F. Kohlström på Gredby
[MARG:utgått]
hemmansegaren Erik Pettersson i Ärna
hemmansegaren Carl Andersson i Rocksta;
dessa fyra suppleanter efter afl. Possessiona-
ten M. D. Thim, samt efter E. Tirèn på
Gärdtre, Erik Eriksson i Balsta och Per Erik Lund-
qvist i Svista.
[MARG:Till 1872 års utgång.]

{§.13.}
Hemmansegaren Johan Erik Olsson i Gårdskäl afsade
sig Fjerdingsmanstjensten i Socknen; i anledning
hvaraf denna angelägenhet skulle behandlas
å nästa Kommunalstämma.

/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justeradt
/Ax; K:son Leijonhufvud/
/Olof Ericsson/
/C. Olsson/

Uppläst i Eskilstuna Kyrka d. 27 Dec 1868 af
/Joh Wahlfisk/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 19 december 1868,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106107.

Personrelationer