Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 18 mars 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 18 mars 1893

Anmärkning

Protokoll hållet vid Ordinarie
Kommunalstämma med Kloster
Socken i Sockenstugan den
18 Mars 1893.

§1.
Att justera detta protokoll utsågos Herrar
C. Carlsson och Olof Andersson i Röksta.

§2.
Företeddes följande af revisorerna granskade
under kommunalnämdens förvaltning ställ-
da kassors räkenskaper neml:
Kommunalkassan
A. P. Anderssons Mat-Polettkassa.
Lazarettsfonden
Barnhemskassan.
Då mot dessa kassors räkenskaper och
förvaltning vid revisionen inga anmärk-
ningar förekommit, beslöt stämman på
särskild framställning för hvarje kassa
bevilja full ansvarsfrihet för sistlidna
år 1892.

§3.
Det belopp, som var upptaget i Barnhems-
kassan utgörande Etthundra kronor rästeran-
de utackorderingsafgift af P. E. Pettersson
från Jäders socken för ett honom tillhö-
rigt barn, som varit intaget i barnhem-
met, beslöt stämman på hans egen begäran
då han ej egde några tillgångar, att denna
fordran på honom skulle afskrifvas,
samt afföras ur räkenskaperna.

§4.
Granskades rästlängden å obetalta utskyl-
der till kommunen för år 1892 års
första uppbörd upptagande ett belopp af 298 kronor
25 öre, beviljades derå afkortning med 75 öre för Arb.
C. A. Malmsten Ömanstorp, 75 öre för F. O. Birgersson.
Bryggartorp, 75 öre för Arb. C. Er. Andersson Gunnar-
skär, 2.59 för G. Adolf Andersson. Persberg, 2.84.
för skrädderiarb. E. Alb. Eriksson Rosenhäll A.,
25 öre för pig. Anna Sofia Ström Ängstugan; och 25 öre
för pigan Johanna Charlotta Magnusson från
Gärdtre, eller tillsammans 8 kronor 18 öre, i öfrigt
godkändes längden och skulle den till laga
indrifning befordras.

§5.
Upplästes en från Enkefru Mina Schotte till Kongl.
Patriotiska Sällskapet ställd skrifvelse med
vördsam hemställan att lämplig belöning i
form af medalj måtte för långvarig och
trogen tjenst tilldelas förre rättaren Nils
Gustaf Olsson vid Djursta Kloster socken,
stämman instämde till alla delar i ansök-
ningen och beslöt att på det högsta för-
orda bifall till densamma.

Som ofvan
/Aug Olsson./

Justeradt.
/Carl Carlsson/
/Olof Andersson/

Uppläst i Klosters kyrka Söndagen den 26 Mars 1893
af
/A: Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 18 mars 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106104.

Personrelationer