Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 18 mars 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 18 mars 1891

Anmärkning

Protokoll hållet vid Or-
dinarie kommunalstämma
med Kloster socken i Sockenstu-
gan den 18 mars 1891.

§ 1.
Stämman förklarades vara lagligen utlyst.

§ 2.
Företeddes följande af revisorerna granska-
de, under kummunalnämdens förvalt-
ning ställda kassors räkenskaper
nemligen:
Kommunalkassan
A. P. Andersson Mat och Polettkassa
Lazarettsfonden
Barnhemskassan

Då mot dessa kassors räkenskaper och
förvaltning vid revisionen inga anmärk-
ningar förekommit, beslöt stämman
på särskild framställning för hvarje kassa
bevilja full ansvarsfrihet för sistlidne
år 1890.

§ 3.
Delgafs stämman Eskilstuna Jern-
manufaktur Aktiebolags hos Konungens
Befallningshafvande i länet anförda besvär
öfver beslut, som fattades vid Sockens
kommunalstämma den 24 sistlidne Janu-
ari, med yrkande att Kommunalstämmans
med Klosters Socken af den 24 sistlidne
Januari fattade beslut att förvägra Inge-
niör Brunskogs deltagande i stämman
såsom ombud för Eskilstuna Jern-
Manufaktur- Aktiebolag måtte ogillas,
samt samma stämmas beslut i fråga
om begärdt bidrag till Norra Södermanlands Jern-
väg måtte såsom olagligen tillkommit till all kraft
och verkan upphäfvas, samt ärendet återför-
visas till ny behandling, samt Konungens
Befallningshafvandes resolution att å kommu-
nalstämma, infordra de röstberättigade icke-
klagande innevånares förklaring; och beslöt
stämman till förklaring i målet antaga
en af ordföranden uppsatt Skrifvelse, samt
valdes Herrar J. E. Olsson i Skiftinge och
August Olsson i Qvinnersta att å Stäm-
mans vägnar underskrifva förklaringen
till Konungens Befallningshafvande.

§ 4.
Granskades restlängden å obetalta utskyl-
der till kommunen för år 1890 års första
uppbörd upptagande ett belopp af 198 kro-
nor 88 öre, beviljades derå för afkortning
med 2 kronor 18 öre för arbetaren Frans Emil
Gustafsson vid Löfhagen, hvilken rest
till Amerika, i öfrigt godkändes längden
och skulle den till laga indrifning befor-
dras.

§ 5
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar
O. Eriksson Ånsöga och L. Olsson Ånsöga.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt:
/Olof Ericsson/
/Lars Olsson./

Uppläst från predikstolen Söndagen den 22 Mars 1891
af /J A; Kastengren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 18 mars 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106103.

Personrelationer