Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 18 december 1863

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 18 december 1863

Anmärkning

Protocoll, fördt i Kommunalstäm-
ma vid Kloster Socken den
18 December 1863.

{§.1.}
Mönstrades Församlingens Äldre fattiga
och bestämdes understödet till dem för sex
månader, från den 1 Januarii till den 1 Julii
1864, sålunda:

1:o inom Fattighuset. {I månaden}:

N:o 1. Förestånderskan Stina Kajsa Hugg med dotter, er-
håller 1 1/2 lispund mjöl och i mån. 1:50.
2. Blinda Maria Ersdotter -1 1/2 lispund mjöl och i mån. 1.-
3. Johanna Carlsdotter -. 1/2 lispund mjöl och i mån. 50:
4. förra pigan Lisa Larsdotter, 1 lispund mjöl och i mån. 1:-
5. Blinda Catarina Henriksdotter, 1 lispund mjöl i mån. 1:-
6 Anders Nilsson Enka från Balsta, 1 lispund mjöl i mån. 1:-
7. Enkan Brodin från Höjden, 1 lispund mjöl och i mån. 1:-
8. Lars Olssons Enka från Stolpstugan, 1 lispund mjöl och i mån. 1:-
9. Drängen Lars Gustaf Persson, 1 lispund mjöl och i mån. 1:-
10. Drängen Olof Andersson från Helgesta, 1 lispund mjöl och i mån. 1:-
11.förre Torparen Lars Andersson, 1 lispund mjöl och i mån. 1:-

förre Drängen Carl Johan Jansson och förra
smeden Carl Erik Ramström få bo i fattig
huset.

Julkosten delas i 21 lotter till fattighuset, och det öfriga efter
Utdelningsmännens bepröfvande:

2:o Utom fattighuset {i månaden}:

N:o 12 Olof Ersson på Hagnesta egor, 1 lispund mjöl och i mån: 1 Rd [Riksdaler]
13. Enkan Bergström på Balsta egor, 1 lispund mjöl och i mån,
{och hyreshjelp på halfår 3 Rd}
14. Enkan Norgren från Lönsta, 1/2 lispund mjöl och i mån, :50 öre
15. Afsked. Soldaten Ljungs hustru, i månaden - 1:-
16. ofärdige Drängen Carl Johan Svensson från Dalkarls-
torp, nu i Löppinge i månaden - 1:-
17. Enkan Maria Ersdotter hos Soldaten Svedin,
1 lispund mjöl och i mån. - 50.
18. f.d. Kusken Anders Ek, 1/2 lispund mjöl och i mån. 1:-
19. Enkan Brita Stina Slag, - 1:-


{§.2.}
Understödet af Församlingens Galléenska medel
till dess fattiga barn bestämdes för instundande
sex månader, från den 1 Januarii till den 1 Julii 1864;
och skulle dessa barn i hvarje månad erhålla:

N:o 1. afl. Lars Gustaf Larssons från Gårdskäls egor son
{Lars Fredrik} hos Torparen i Bockhammar, Sundby
Socken, - 4;-
2. Enkan Stenqvists barn hos henne - 3:-
3. afl. Enkan Jarls son {Carl Berhard} hos Torparen
Erik Perssons Enka i Helltorp, Kjula Socken - 4:-
4. afl. Per Janssons i Ärna son {Anders Oskar} hos
Torparen Erik Jansson i Åsby Sved - 3:-
5. afl. Smeden vid Gärdtre Per Olssons dotter {Anna}
{Catharina} hos Smeden {Lindqvist} i Eskilstuna - 4:-
6. afl. Fredrik Fredrikssons barn på Hagnesta
egor, hos modren - 3:-
7. afl. Torparen Per Huggs barn, hos modren, - 3:50.
8. afl. Anders Qvicks dotter {Christina Lovisa} hos
Soldaten Hast - 4:-
9. afl. L. E. Ersson i Ärna Enkas barn, hos henne, - 2:-
10. Drängen Nils Larssons från Helgesta Enkas barn i Floda - 1:50
11. Drängen Carl Gustaf Carlssons i Wallby Enkas
barn, hos henne, - 5:-
12. Enkan Brita Wahlströms dotter {Catharina}
{Wilhelmina} hos Per Olof Olsson i Fröslunda
Myr - 3:-
13. Lars Gustaf Sjögrens dotter {Anna Charlotta}
hos Torparen Anders Persson i Mörkmåssen - 4:-
14. Samme mans son {Lars Wilhelm} hos Fredrik
Nilsson i Ärsta, - 3:-
15. afl. Carl Erik Falks enkas 4 barn, hos
henne, - 6:-
16. afl. Drängen Olof Perssons vid Sahl Enkas
barn, hos modren, - 3:-
17. Soldaten Eklunds Enkas barn {Anders Gustaf}
hos Morföräldrarne i Julita - 2:-
18. Fångne Johan Peter Janssons från Johannislund
son {Fredrik}, nu hos Skräddaren
Mellström i Eskilstuna, skall sökas få
bortaccorderad på annat lämpligt ställe af
Carl Olsson i Glömsta och Kyrkovärden Erik
Larsson i Svista, hvaremellertid nu tillsvidare
anslås - 4:-
19. Olof Anderssons i Grönsta Enkas son
{Carl Erik} hos Gustaf Olsson i Kohlsta - 4:-

{§.3.}
Följande tjenstemän i Kommunen tillsattes, att
tjenstgöra under år 1864.

1:o Sexmän. i Kungsladugårds Rote: Arrendatorn af Kungsladug.
i Hugelsta Rote: Kyrkovärden E. Larsson i Svista.
i Hagnesta Rote: Egaren till Balsta
i Ärsta Rote: Egaren till Djursta N:o 3.
i Ärna Rote: Anders Larsson i Skensta

2:o Fattigföreståndare: Arrendatorn af Kungsladugården.

3:o Plogmästare:
1:sta Ploglaget: Kungsladugårdens föreståndare
2:dra Ploglaget: 1:sta afdelningen: Innehaf. af Hugelsta N:o 2.
2:dra afdelningen: Innehaf. af N:o 2 i Grönsta Herr
Henrik Thermaenius.
3:dje Ploglaget: 1:sta afdelningen: Innehafvaren af Balsta
2:dra afdelningen: And. Peter Nilsson i Qvinnersta N:o 2.
4:de Ploglaget: Herr Komministe Bergholm för Wallby
5:te och 6:te Ploglaget: Per Jonsson i Ärna N:o 2.
7:de Ploglaget: Kungsladugårdens föreståndare.
8:de Ploglaget: Anders Larsson i Skensta N:o 1.
9:de Ploglaget: Egaren af Djursta N:o 2.
10:de Ploglaget: Jordegare i Eskilstuna

4:o Revisorer å Sockens enskildta Räkenskaper för detta år:
Herr Erik Tirén på Gärdtre och
Carl Olsson i Glömsta.

5:o Gode män vid Landtmäteriförrättningar:
Anders Erik Olsson i Hagnesta och
Herr L. P. Åkerman på Hugelsta.

6:o Gode män för tillsyn å förmynderskap:
Herr Erik Tirén på Gärdtre och
Herr L. P. Åkerman på Hugelsta.

7:o Besigtningsmän då rofdjur fällas:
förre Nämndemannen Lars Andersson i Grönsta
och Per Erik Lundvist i Svista.

8:o Ombud vid Markegångssättning:
Herr L. P. Åkerman på Hugelsta.

9:o Brandstods Committéen:
Ordörande : Herr Erik Tirén på Gärdtre
Ledamöter: And. Peter Andersson i Helgesta
Per Erik Lundqvist i Svista
Per Olof Larsson i Slagsta

Ordför- Suppleant: Herr L. P. Åkerman på Hugelsta
ledamot- Suppleant. Erik Eriksson i Ånsöga.
ledamot- Suppleant. Olof Ersson i Ånsöga.

Brandrotemästare: Muraren And. Hedin i Ärna
och Sex- Männen i hvar sina
rotar.

10:o Ledamot i Bevillings Beredningen:
Herr J. A. Gyllenspetz på Tunafors
Suppleant: hemmansegaren Carl Olsson i Glömsta.

11:o Ombud för emottagande af virke på Allmänningen:
hemmansegaren Olof Ersson i Ånsöga


{§.4.}
Fyrktals- och Debiteringslängder å Kom-
munalutskylderne för innevarande år, hvilka
begge längder, efter pålysning, legat i före-
skrifven tid för allmänheten tillgänglige
i Sockenstugan, företeddes nu, granskades
och godkändes.

§.5.
Af Nämndens ledamöter invaldes hemmans-
egarne Anders Peter Andersson i Helgesta,
Anders Erik Olsson i
Hagnesta och Carl Carlsson i Rocksta
att beträda vid utdelningen af julkosten.

{§.6.}
Motion väcktes af Hemmansegaren Anders
Peter Andersson i Helgesta att inom socknen
måtte bildas ett Bolag för bedrifvande
af Bränvinsutskänkning, för ändamål att
vinsterna tillkomma Kommunen.

Ärendet bordlades till nästföljande
Stämma.

/J; A. Gyllenspetz/

Samma dag uppläst och justerat
/L; P, Åkerman/
/J, G, Johansson/

Uppläst i Eskilstuna k:ka d 27 Dec 1863 af
/I J Bergholm/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 18 december 1863,” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106099.

Personrelationer