Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 17 september 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 17 september 1905

Anmärkning

Protokoll, hållet vid samman-
träde af Klosters kommuns
vid val af ledamot i Riksda-
gens andra kammare röstberät-
tigade medlemmar inför under-
tecknad kommunalstämmans
ordförande i Sockenstugan den
17 September 1905.

§1.
Att justera detta protokoll valdes Herr Aug.
Pettersson och J. H. Engström.

§2.
Sedan riksdagsordningens föreskrifter angå-
ende valrätt och valbarhet blifvit uppläst
företogs röstningen och skedde uppropet
efter den justerade och godkände röstläng-
den för kommunen, och då nu med slutna
sedlar företogs val af en ledamot i Riksda-
gens andra kammare för Väster och Öster Re-
karne Härad för en tid af tre år, räknade
från och med den 1 Januari nästkommande
år tillföllo 45 röster Landtbrukaren Alrik Eriks-
son i Gunnarskär, 96 röster Riksdagsmannen
V. Johansson i Öja och 162 röster Sliparen V.
Vestergren i Nyfors.

§3.
Sex personer vägrades rösträtt på grund af att
de under år 1904 blifvit mantalsskrifna i annan
kommun. En valsedel ansågs ogill emedan
två exemplar hopvikits till en sedel.

Som ofvan.
/A Ahlborg/

Justeradt:
/Aug. Pettersson./
/J. H. Engström,/

Rätt afskrifvit, betygar:
/A, Ahlborg./

Uppläst i kloster kyrka Söndagen den 24 September 1905 af
/E Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 17 september 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 13 juni 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106098.

Personrelationer