Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 16 april 1887

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 16 april 1887

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kom-
munalstämma med Kloster
Socken i Sockenstugan den
16 April 1887.

§1.
Stämman förklarades vara lagligen utlyst.

§2.
Till Kommunalstämmans ordförande hade skrif-
velse från Domhafvanden i Lifgedingets dom-
saga ankommit med anhållan att om de
Nämndemän som innom kommunen finnes
hade tjenstgjort uti minst sex år det då
enligt Kongl. förordningen den 19 Juli 1872
skulle anställas nytt val, och som nu-
varande Nämndemannen J Eriksson i Sahl
valdes till denna befattning den 19 Januari
1876 hade till denna dag val blifvit utlyst,
och sedan såväl ofvannämnde dommarens
skrifvelse som den åberopade författningen
blifvit upplästa, och afgjort blifvit att
valet skulle med slutna sedlar förrättas
företogs detsamma, sedan de närvarande
hvilka alla voro röstberättigade efter fyrk-
talslängden aflemnadt sina röstsedlar,
och dessa blifvit öppnade befanns valet
utfalla på följande sätt.

J Eriksson i Sahl 4 röster
C O Olsson i Gredby 3 röster
P Larsson i Årby 3 röster
C Carlsson i Röksta 1 röster
O. Andersson i Röksta 1 röster

I följd hvaraf Jonas Eriksson i Sahl
var till Nämndeman återvald för en tid af
sex år, egande han att sin plats ånyo i
Rätten intaga.

§3
Att justera dagens protokoll utsågs Herrar
N Werner Skiftinge och C Carlsson Röksta

Som ofvan
/J, E, Olsson,/

Justeradt:
/M N Werner/
/Carl Carlsson/

Förestående protokoll upplästes i Klosters Kyrka
Söndagen den 24:de April 1887
/Axel Waetter/
Comm loci.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 16 april 1887,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106082.

Personrelationer