Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 15 september 1875

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 15 september 1875

Anmärkning

Protokoll fördt vid sammanträde
inför undertecknad, ordförande
i Klosters sockens Kommunal-
stämma, med de vid riksdagsmanna-
val röstberättigade inom samma
socken, i sockenstugan den
15 September 1875.

{§.1.}
Sedan sammanträdet förklarats vara vederbörligen
pålyst, upplästes kungörelsen derom, innehållande att
Klosters sockens vid riksdagsmannaval röstberättigade
innevånare kallades för att nu höras huruvida de
ville förenas om omedelbart valsätt vid val till riks-
dagsman i Andra Kammaren, med anledning af derom
från Wallby socken afgifvet förslag; hvarjemte ock före-
drogs en skrifvelse i ämnet från Landshöfdinge Embetet
till Länsmannen Carl Berglund af den 26 sistlidne
Augusti.

Ordföranden framställde proposition på bifall till
ifrågavarande förslag, hvarefter, genom votering med
slutna sedlar, afgåfvos fem (5) ja-röster för antagande och sex
(6) nej-röster för förkastande af förslaget. - En
röstsedel, hvarå stod antecknadt "omedelbart nej", kas-
serades. -

/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och godkändt
/Ax, K:son Leijonhufvud./
/Per Olsson/

afsändt till Nyköping den 16 Sept.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 15 september 1875,” Eskilstuna kommun, hämtad 5 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106080.

Personrelationer