Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 15 oktober 1867

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 15 oktober 1867

Anmärkning

Protocoll, fördt i Kommunal-
stämma med Klosters försam-
ling den 15 October 1867.

{§.1.}
Godkändes det af Kommunal Nämnden upp-
rättade utgifts- och inkomstförslaget för år
1868, enligt hvilket skulle såsom Kommunal-
skatt för innevarande år uttaxeras:

a.) {För fattigvårdens behof:}

1:o personliga afgifter: à 50 öre för mans- och
25 öre för qvinns person, som erlägger mantals-
penningar; för Statdrängar à 1 RD [Riksdaler]; för handt-
verkare, inhysesmän och backstugusittare
à 2 RD samt jordtorpare à 50 öre;
2:o för fyrkar af Klosterström à 2 öre;
3:o för fyrkar af öfrige församlingsboen,
à 4 öre;
hvilket tillsammans med tillfällige in-
komster beräknats att utgöra 800 RD.

b.) {till andra Kommunalbehof:}
För hvarje fyrk 15 öre, beräknadt att
utgöra 1464 RD 45 öre;

c.) {till amortering å Grafkassans skuld:}
En RD å hvarje oförmedladt mantal och 10 öre
af hvarje mantalsskrifven person.

{§.2.}
Herr Ordföranden väckte motion om 10 procents
stämmoböter till Kommunalkassan för de
Kommunalutskylder som ej på uppbördstäm-
man eller sist 14 dagar derefter inbetalas
af skäl att de i författning förut bestäm-
da böterne ej visat sig för ändamålet
tillräcklige, utan mången, som veterligen
kan betala, ändock låter föra sina utskylder
på restlängd.

/L, P, Åkerman/

Samma dag uppläst och justerat
/Ax, K:son Leijonhufvud/
/A; andersson/
/C. Olsson/

Uppläst i Eskilstuna K:ka d. 27 Oct: 1867 af /I J, Bergholm/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 15 oktober 1867,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106079.

Personrelationer