Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 15 mars 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 15 mars 1898

Anmärkning

Protokoll hållet vid ordina-
rie Kommunalstämma med
Kloster Socken i Sockenstugan
den 15 mars 1898.

§1.
Att justera detta protokoll valdes Fabrikör
Joh Engström Tunafors och Edv. Olsson Glömsta.

§2.
Företeddes följande af revisorerna granskade
under Kommunalnämdens förvaltning ställda
kassors räkenskaper neml.
Kommunalkassan.
Mat- och Polettkassa.
Lasarettsfonden.
Barnhemskassan.
på framställd fråga beviljades stämman
på grund af den upplästa revisionsberättelsen
vederbörande kassaförvaltare, samt Kom-
munalnämden ansvarsfrihet för förenämde
kassor för föregående räkenskapsår, samt
för Barnhemskassan dess räkenskaps-
förare och kassaförvaltare.

§3.
Till brandrotemästare för nästa år med en
aflöning af Trettio /30/Kronor pr. år
och skyldighet att sjelf aflöna biträde
valdes landtbr Aug. Carlsson Ärsta.

[MARG:utdrag sändt d 29/3 1898]

§4.
Granskades restlängden å obetalta ut-
skylder till kommunen för års 1897 års första
upbörd upptagande ett belopp af 836 Kronor
48 öre beviljades derå afkortning för
flere personer med tillsammans 32 Kro-
nor 97 öre i öfrigt godkändes längden
och skulle den till laga indrifning
befodras.

§5.
Maskinisten J.E. Nilsson vattenledningen
väckte motion om införande af hund-
skatt inom socken, detta ärende skulle
behandlas vid någon kommunalstäm-
ma under detta år

Som ofvan
/Aug, Olsson/

Justeras
/Joh. Engström/
/J,E, Olsson/

Uppläst i klosters i klosters kyrka Söndagen den 20 Mars 1898 af
/A:Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 15 mars 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106078.

Personrelationer