Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 15 mars 1886

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 15 mars 1886

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie
Kommunalstämma med Kloster Socken
i Sockenstugan den 13 Mars 1886.

§1.
Stämman förklarades, uppå framstäld förfrågan, vara lagli-
gen utlyst.

§2.
förteddes följande, af revisorerna granskade, och under
Kommunal Nämndens förvaltning stälda kassors rä-
kenskaper, nemligen;

Kommunalkassans räkenskap, för hvars förvaltning an-
svarsfrihet beviljades i enlighet med revisorernas förslag.

Lasarettsfondens räkenskap, för hvars förvaltning äfven
ansvarsfrihet beviljades i enlighet med revisornas förslag

A. P. Anderssons Mat- och Polett-Kassa, för hvars för-
valtning ansvarsfrihet beviljades i enlighet med
revisornas förslag, dock ansågs att inteckningen i
Slagsta ej kunde anses betryggande utan skulle rever-
sen förses med borgen; och beslöt Stämman att om lån-
tagaren ej kan visa, att lånebeloppet i fråga är
under hemmanets halfva taxeringsvärde, så skall
lånet antingen indrifvas eller lånehandlingen
förses med borgen, såsom revisorerna föreslagit.

Barnhemmets räkenskaper, för hvars förvaltning
ansvarsfrihet beviljades enligt revisorernas förslag.

Då mot räkenskaperna ingen anmärkning före
kommit beslöt Stämman bevilja full ansvars-
frihet till Kommunal Nämnden för dess räken
skaper och förvaltning för nästlidet år.

§3.
Debiterings- och Uppbördslängden öfver näst-
lidet års Kommunala utskylder företeddes, gran
skades och godkändes utan anmärkning

§4.
I anledning af Konungens Befallningshafvandes infordrade
yttrande i anledning af Kommunal Nämndens den 30
Januari detta år fattade beslut att vid vite förbjuda
upplag af latrin eller annan illaluktande orenlighet
invid väg eller bostad på sådant sätt att stank
derifrån spridas eller faror för allmänna helsotillstån
det kunna uppkomma, så beslöt nu Stämman, att
instämma i nämndens yrkande under anhållan, att
Konungens Befallningshafvande ville fastställa nämn-
dens vitesförbud sådant detsamma finnes i ingifna
handlingar uttryckt, dock ville Stämman hafva
uttalat att i ofvanberörda vites förbud
ej inbegrifas sådan Kreatursspillning och gödselutföring, som från
egendomar å landet utföres.

Samma dag uppläst och godkändt
/J, E, Olsson/

/Gustaf Abrahamson/
/C, O, Olsson/

Uppläst i Eskilstuna Pastorats kyrka den 14 Mars 1886 af
/E. G. Åbergh/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 15 mars 1886,” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106075.

Personrelationer