Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 15 juni 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 15 juni 1889

Anmärkning

Protokoll hållet vid
Kommunalstämma med
Kloster Socken i Sockenstu-
gan den 15 Juni 1889.

§1.
Delgafs stämman Fors Sockens besvär
öfver Kongl. Maj:ts och Rikets Kammar
rätts utslag i mål rörande Tunafors
Rakknifsfabriks mantalskrifning och
beslöt stämman hvars hörande in-
fordrats att yrka det öfverklagade ut-
slaget icke måtte upphäfvas.

§2.
Delgafs stämman Kongl. Maj:ts och Rikets
Kammar Rätt utslag i målet Tunafors Rak-
knifsfabriks taxsering för år 1887, och
beslöt stämman det ifrågavarande ut-
slaget icke skulle öfverklagas

§3
Delgafs stämman Kongl Maj:ts och
Rikets Kammarrätts utslag i beskatt
ningsmålet Tunafors Rakknifsfabriks
tomtområde hvilket dömts till Kloster
Sockens fördel.

§4.
Stämman beslöt antaga de af förre Riks-
dagsmannen Herr A P Andersson gjorda för
ändringar och tillägg rörande Mat och Pollet
kassan hvilka finnas intagna uti följan-
de bestämmelse.

Till Kommunalstämman i Kloster Socken.
Undertecknade aflemnade till Kommunalnämnden
den 30 Mars 1869 en skrifvelse med innehåll
att jag då som gåfva lemnade kommunen en
summa af Ett Tusenfemhundra kronor, till
befrämjande af skolundervisningen innom Socken,
på det sätt att räntan å fonden skulle använ-
das till middagsspisning vid Sockenskolan,
minst emellan fem fattigga barn utaf
dem som icke församlingen ger nå-
godt understöd; men som till min kun-
skap kommit att på sednare tiden rän-
tan icke användts till det föreskrifna ända-
målet utan hufvudsakligen lagts till kapi-
talet så att detta stigit till dubbla summan
får undertecknad härmed till ofvannämnde
förordnande göra följande tillägg; Att Räntan
å Fonden fortfarande om behofvet upp-
står användes som förut är föreskrifvet,
men om behofvena på sednare tiden
ändrats räntan måtte till hälften var
fördelas till underhåll af Barnhemmet
samt till kläder åt fattigga skolbarn, med
rätt för Kommunalnämnden att om icke
halfva räntan åtgår till det sednare
ändamålet det öfverblifvna ingår till
barnhemmet. Om stämman antager dessa
mina bestämmelser anhålles att desamma
måtte intagas uti stämmans protokoll
och att denn handling måtte förvaras bland
Mat och Pollettkassans säkerhetshandlingar
Stockholm den 13 Maj 1889
/A P Andersson/

§5
Att justera dagens protokoll utsågs Herrar
Lars Olsson Ånsöga och P Larsson Årby

Som ofvan
/J, E, Olsson,/

Justeradt
/P. Larsson/
/Lars Olsson./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 15 juni 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 6 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106073.

Personrelationer