Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 15 april 1868

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 15 april 1868

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunalstämma
med Klosters Socken den 15 April 1868.

{§.1.}
Församlingen förklarade sig icke hafva
något att erinra deremot att värdshus-
rörelse med utskänkning af spirituösa drycker
får utöfvas vid Eskilstuna Stads som-
marlustställe Intagan i Klosters Socken
instundande sommarmånader från och
med den 1 Maj till 1 October, under
vilkor, att rörelsen ej utsträckes längre
än till klockan 10 på aftnarna under
Maj, Augusti och September och till
klockan 11 under Juni och Juli månader,
samt att bränvin endast utlemnas vid
måltider åt spisande gäster.

{§.2.}
Sedan såväl Eskilstuna Stad som Fors
församling bestridh all skyldighet att del-
taga i det fattigvårdsunderstöd, hvaraf
skolläraren och Orgelnisten C. G. Lundgrens
Enka med barn vore i behof, så föredrogos
nu handlingarne i detta mål; och då
Kommunalstämman ansåg stor hvillighet deri
att alla tre församlingarne i Pastoratet
deltaga i underhållet åt Enkan Lundgren,
skulle ansökningen derom hos Konungens
Befallningshafvande fullföljas, med åberopande
af de skäl, som i ansökningen innefattas.

{§.3.}
Församlingen delgafs Landshöfdinge Embetets i Nykö-
pings Län Utslag den 16 sistlidne Mars, angå-
ende fattigförsörjning åt Statdrängen Per Erik
Jäderlunds barn.

Som Jäderlund afvikit från orten, uppdrogs
åt Landtbrukarne Carl Olsson i Glömsta
och Olof Eriksson i Ånsöga att utackor-
dera Jäderlunds trenne barn, samt att
tillvarataga de tillgångar Jäderlund eger.

/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justeradt.
/A P andersson/
/Carl Carlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 15 april 1868,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106066.

Personrelationer