Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 14 oktober 1865

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 14 oktober 1865

Anmärkning

Protocoll, fördt i Kommunal-
stämma med Kloster Socken
den 14 October 1865.

{§.1.}
Föredrogs ock godkändes det af Kommunal-
Nämnden uprättade Utgifts - och Inkomst-
förslaget för år 1866, enligt hvilket skulle
såsom Kommunalutskylder för innevarande
år uttaxeras:

a) {till fattigvårdsbehof}:
{personlig afgift}, á 50 öre för mans- och 25 öre
för quinnsperson, som fyllt 18 år, å Statdrän-
gar á 1 Rd [Riksdaler]; handtverkare, Inhysesmän och
Backstugesittare á 2 Rd samt för jordtorpare
á 50 öre;

för 1030 fyrkar af Klosterströms gjuteri, á 1 öre
för 9549 fyrkar af öfriga församlingsboer, á 2 öre
hvilket tillsammans beräknats komma att
utgöra 607 Rd 28 öre Riksmynt.

b) {Till andra Kommunal- behof}:
för 10579 fyrkar, á 7 öre, beräknadt till 740 Rd
53 öre Riksmynt.

{§.2}
Hemmansegarne Lars Olsson och Olof Eriksson
i Ånsöga valdes att inköpa och utdela detta
års julkost till de fattiga, och bestämdes
hvarje fattiglott att utgöra 1 lispund bröd, 10 skålpund kött,
5 skålpund sill samt 1 Rd i penningar.

{§.3.}
Följande tjenstemän tillsattes att i Kom-
munen tjenstgöra under år 1866:
1:o {Sexmän}: i Kungsladugårds rote: Arrendatorn af Kungsladug.
i Hegelsta rote: Per Erik Lundquist i Svista;
i Hagnesta rote: Handlanden A. H. Ekström;
i Ärsta rote: Egaren till Djursta N:o 3
i Ärna rote: Anders Larsson i Skensta.

2:o {Fattigföreståndare}: Arrendatorn af Kungsladugården.

3:o {Plogmästare}:
1:sta ploglaget: Kungsladugårdens föreståndare;
2:dr ploglaget: 1:sta afdelningen : Innehafvaren af Hugelsta N:o 3;
2:dra afdelningen: Innehafvaren af N:o 2 i Grönsta
Herr S. M. Bruce;
3:dje ploglaget: 1:sta afdelningen: Innehafvaren af Gredby Herr
A. H. Ekström;
2:dra afdelningen: Anders Peter Nilsson i Qvinnersta N:o 2;
4:de ploglaget: Innehafvarenaf Gårdskäl Herr C. Ramström;
5:te och 6:te ploglaget: Erik Persson i Ärna N:o 3;
7:de ploglaget: Kungsladugårdens föreståndare;
8:de ploglaget: Per Erik Zachrisson i Skensta N:o 2;
9:de ploglaget: Egaren af Djursta N:o 2;
10:de ploglaget: Egaren till Tunafors för
Stadsjord.

4:o {Revisorer å Socknens Enskildta medel för detta år}:
Carl Olsson i Glömsta och
Herr Carl Ramström på Gårdskäl;

5:o {Gode män vid landtmäteri förrättningen}:
Anders Erik Olsson i Hagnesta och
Herr L. P. Åkerman på Hugelsta;

6:o {Gode män för tillsyn å förmynderskap}:
Herr Erik Tirén på Gärdtre och
Herr L. P. Åkerman på Hugelsta;

7:o {Besigtningsmän då rofdjur fällas}:
f. Nämndemännen Lars Andersson i Grönsta
och Per Erik Lundqvist i Svista;

8:o {Ombud vid markegångssättningen}:
Herr Erik Tirén på Gärdtre;

9:o {Brandstods Nämnd}:
Ordförande: Herr M. D. Thim på Sahl
Ledamöter: Anders Andersson i Måsta,
Per Erik Lundquist i Svista,
Erik Pettersson i Ärna,

Ordförande Suppleant: Handlanden A. H. Ekström.
Ledamot-Suppleanter: Nils Jansson i Ärna,
och Carl Carlsson i Rocksta,

Brandrotemästare: Muraren Anders Hedin i Ärna
(mot betalning) och Sexmän i hvar
sina rotar;

10:o {Ledamot i Bevillings Beredningen för nästa år}:
Hemmansegaren Carl Olsson i Glömsta
Suppleant: Herr J. A. Gyllenspetz på Tunafors.

11:o {Ombud för emottagande af virke i allmänningen}:
Olof Eriksson i Ånsöga.

{§.4.}
Åt sjuka fattighjonet Lars Andersson
Åman anslogs extra sjukhjelp efter behof.

/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justerat
/Olof Ericsson/
/Mauritz Posse/
/Gustaf Olsson/

Förestående protocoll uppläste i Eskilstuna k:ka d 15 October
1865 af
/Erik; Eriksson./
PastorsAdj.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 14 oktober 1865,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106063.

Personrelationer