Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 14 november 1874

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 14 november 1874

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunal-
stämma med Klosters socken
i sockenstugan den 14 November
1874.

{§. 1.}
Genom pålysning två söndagar å rad hade Kommu-
nalstämman sammankallats för pröfning av en
utaf egaren till Grönsta egendom i denna socken,
Herr Alfred Norrman, gjord ansökning om rättig-
het till mindre partihandel med bränvin, att utöfvas
vid bränneriet i nämnda Grönsta;

Sedan stämman tagit del af ansökningen, jemte
Kommunal Nämndens den 21 sistlidne Oktober
deröfver afgifna yttrande, att Nämnden för sin
del icke hade något emot densamma att erinra,
då Nämnden ansåge fördelaktigt att handel af ifrå-
gavarande beskaffenhet inom socknen funnes,
biföll Kommunalstämman enhälligt Herr Norrmans
ofvannämnda ansökning.
/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justeradt
/A; anderson/
/Per Olsson/

Uppläst från predikstolen i Klosters Kyrka
den 15 Nov. 1874 af /Jak; A Ullgren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 14 november 1874,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106062.

Personrelationer