Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 14 juli 1900

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 14 juli 1900

Anmärkning

Protokoll hållet vid komunal-
stämma med Klosters
Socken i Sockenstugan
den 14 Juli 1900

§1
Att justera detta protokoll valdes Herrar
J Engström och A Sahlin

§.2
Föredrogs en skrifvelse från Polisuppsynings-
mannen H Hammaren, med anhållan
att snarast möjligt måtte anskaffas en
arrestlokal vid Tunafors invid landsvägen
mellan Tunafors Qvarn och lägenheten Törnda
och framhöll Polismannen nödvandigheten af
en finkas anskaffande, Att då Tex okänd
person anträffas hvilken är af starka drycker
så öfverlastad eller af sinnessjukdom så slö
att han ej nöjaktigt kan redogöra för sin per-
son, eller då slagsmål och våldsamheter uppstå
saväl i som utom hemmen, af rusiga personer,
och då brottslingar från andra orten hit anlända
och härstädes söka uppehålla sig, och slutligen
enär Stadens Polisschef nekat få använda derstä-
des varande finka. Med anledning deraf beslöt
Stämman enhälligt att en lokal som dertill
vore lämplig skulle förhyras och uppdrog stäm-
man at komunalnämden att så fort ske kunde
träffa ofverenskommelse med någon person vid
Tunafors om förhyrande af för andamalet passan-
de lokal

§.3
På framstälning af fabrikoren Herr J Engström
beslöt stämman inga till Länsstyrelsen med
framstälning att den af Konungens Befallnings-
hafvande förordnade polisuppsyningsmannen
H Hammarin i Tunafors måtte förordnas att
såsom allmän åklagare tala å brott, som be-
gångna inom det distrikt der han har tjenstgörings-
skyldighet, lyda under allmänt åtal, och framhölls
såsom skäl for denna framstälning att ortens lans-
man bor 1½ mil från Tunafors hvarigenom vid
brottslingars behandling en onödig lång tidsuträkt
blef följden Och updrog stämman åt ordföranden
att å dess vängnar inga till Konungens Befallnings
hafande med ofvannamde framställnig

Som ofvan
/C, A, Olsson/

Justerat
/A, Sahlin/

Uppläst i Klosters kyrka Söndagen den 12 Augusti 1900 af
/A: Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 14 juli 1900,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106058.

Personrelationer