Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 14 december 1867

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 14 december 1867

Anmärkning

Protocoll, fördt i Kommunalstäm-
ma med Klosters Församling
den 14 December 1867.

{§.1.}
Mönstrades församlingens äldre fattiga och be-
stämdes understödet till dem för Sex månader
från den 1 Januari till den 1 Juli 1868, sålunda:

1:o {Inom fattighuset}.
N:o 1. Förestånderskan Stina Kajsa Hugg erhåller i måndaden
1 lispund mjöl och - [Riksdaler] 1 Rd 50 öre.
2. Blinda Maria Ersdotter, 1 1/2 lispund mjöl och - 1 Rd.
3. Johanna Carlsdotter, 1/2 lispund mjöl och - 1 Rd.
4. f. d. Pigan Lisa Larsdotter, 1 1/2 lispund mjöl och - 1 Rd.
5. Anders Nilsson E:a från Balsta, 1 1/2 lispund mjöl och - 1 Rd.
6. Lars Olsson E:a från Stolpstugan, 1 1/2 lispund mjöl och - 1 Rd.
7. Drängen Lars Gustaf Persson, 1 lispund mjöl och - 1 Rd.
8. Drängen And. Gustaf Malmsten, 1 lispund mjöl och - 1 Rd.
9. Anna Sofia Larsd:r Mellin, 1 lispund mjöl och - 1 Rd.
10. Orgeltramparen Ströms E:a, 1 1/2 lispund mjöl och - 1 Rd.


2:o {Utom fattighuset} {I månaden.}
11. Enkan Norgren från Lönsta, 1/2 lispund mjöl och - 50 öre.
12. f. d. Soldaten Ljungs hustru, 1 lispund mjöl och - 1 Rd.
13. Enkan Maria Ersd:r hos Sold. Svedin, 1 lispund mjöl och - 1 Rd.
14. f. d. Kusken Anders Ek, 1 lispund mjöl och - 1 Rd.
15. Enkan Brita Stina Slag, 1 lispund mjöl och - 1 Rd.
16. Enkan Bergström från Balsta, 1 lispund mjöl och - 1 Rd.
17. Anders Perssons E:a hos kakelugnsmakaren Schelin, 1 lispund mjöl och - 1 Rd.
[MARG: I Fattighuset.]
18. Jan Jansson i Norrtorp, 1 lispund mjöl
19. Lars Erik Larsson i Nystugan, 1 lispund mjöl och - 1 Rd.
20. f. d. Statdrängen Erik Westman, 1/2 lispund mjöl samt
hyreshelp på halfår 3 Rd. samt
i månaden kontant - 50 öre.
21. f. d. Drängen Anders Petter Jonsson från Gärdtre, hvilken
är sjuk i benen 1/2 lispund mjöl och 50 öre
dock skall plats för honom söka erhållas på
Lazarettet.
22. Enkan Anna Kajsa Andersdotter i Ingemarstorp 1/2 lispund mjöl
och 50 öre
23. f. d. Trumslagaren Anders Revelj, hyreshjelp,
och understöd i månaden - 2 Rd.
med vilkor att Revelj icke vidare för ett
kringstrykande lefnadssätt, i hvilken hän-
delse understödet upphör. -
24. Carl Andersson med hustru vid Stenstorp, 1/2 lispund mjöl i mån.
25. Jonas Jansson i Hagnesta med hustru - 1/2 lispund mjöl i mån.
26. Anna Greta Andersdotter på Socknen - 1 Rd i mån.
27. Erik Nilsson i Röcksta med hustru - 1/2 lispund mjöl i mån.
28. Soldaten Froms Enka i Ärsta - 1 Rd i mån.
29. Per Persson med hustru i Helgesta Soldattorp, 1/2 lispund mjöl i mån.
30. Mindre vetande Lars Jansson på Socknen - 2 Rd i mån.
31. Sjukliga Pigan Maria Björk vid Tunafors 1 Rd i mån.
32. Enkan Malmquist i Ärna till vedbrand för en gång 6 Rd.-


{§.2.}
Åt Skolläraren och Orgelnisten C. G. Lundgrens Enka
med 3. hemmavarande barn anslogs ett understöd
af 25 RD Rmt [Riksdaler Riksmynt] för instundande 6 månader; och
som Lundgren, i lifstiden, varit såsom orgelnist tjenst-
görande inom Klosters, Fors och Eskilstuna, skulle
hos Konungens Befallningshafvande begäras åläggande
för dessa 2:ne sistnämnda församlingarne att till
understödet åt Enkan Lundgren med barnen bidraga
till en hälft mot Klosters Socken.

{§.3.}
Torparen Carl Johan Bergstedt under Hellby i
Thorshälla socken förekom och begärde fattig-
vårdsunderstöd för Pigan Anna Charlotta Anders-
sons hos honom inackorderade sjuåriga dotter
Carolina, med förmälan att denna Piga
tjenat först i Thorshälla Socken, derefter
i Fors Socken vid Hagby, sedan ett halft år vid
Skiftinge i Klosters Socken, derifrån hon våren
1866 afflyttat till Stockholm,hvarest hon alltsedan
innehaft tjenst.

Wid det förhållandet att Kloster Socken icke synes
vara barnets eller modrens försörjningsort, och då barnet finnes
inom Thorshälla socken, hänvisades sökanden till Kommunal Nämnden
i sistnämnda socken.

{§.4.}
Understödet af Galléenska medlen till de fattiga
barnen bestämdes under instundande sex månader
från 1 Januari till 1 Juli 1868 sålunda, och skulle
barnen i hvarje månad erhålla:
N:o 1. Afl. Lars Gustaf Larssons från Gårdskäl son {Lars Fredrik}
hos Skomak. Hällsberg på Gultbrunns egor 3 Rd.
[MARG: 53 19/6]
2. Enkan Jarls son {Carl Bernhard} hos Herr Åkerman 2 Rd.
[MARG: 53 1/1]
3. Enkan Stenqvist barn, hos henne - 2 Rd
4. Anders Qvicks dotter Christina Lovisa hos Soldaten
Hast - 2 Rd 50 öre
[MARG:54]
5. Anders Qvicks Enkas dotter {Matilda} hos Sol-
daten Hast - 3 Rd 50 öre
[64. 19/3]
6. Den sammas son {Carl Gustaf}
[MARG: 58 18/6:]
Densammas - son Johan August -
[MARG: 68 19/1:]
7. Afl Statdrängen Olof Anderssons i Grönsta
2:ne barn {Agnes Charlotta} och {Lovisa Mathilda}
hos Torparen Lars Bergman i Janslunda, Th:la socken - 8 Rd
8. Gustaf Sjögrens dotter {Anna Charlotta} hos
Soldaten Storm i Ärna - 5.-
[MARG: 58]

9. Carl Erik Falks Enkas barn, hos henne - 6 Rd.
10. Drängen Olof Perssons vid Sahl Enkas
barn, hos henne - 3 Rd
11. Olof Andersson i Grönsta Enkas son {Carl}
{Erik} hos Gustaf Olsson vid Kohlsta [Hvan] - 4 Rd.
12. Arbetskarlen Johan Erssons Enka Anna Sofia
Jäverts son {Carl Johan}, hos henne - 2 Rd.
13. Statdrängen Erik Anderssons vid Skensta Enkas
2:ne barn, hos henne - 4 Rd.
14. Enkan Fredriksson i Hagnesta son {Anders Gustaf}
hos Modren - 2 Rd 50 öre
15. f. d. Soldaten Lindberg Enkas 2:ne barn hos henne - 6 Rd.
16. Pigan Johanna Frids son {Frans Oskar}, hos henne - 1 Rd 50 öre.
17. Arbetskarlen Johan Petter Janssons från Johanneslund
son {Fredrik} hos fadren, efter pröfning af Ordföranden.
18. Arbetskarlen Lars Erssons Enkas son {August} hos
Skomakaren Malmgren på Ärna egor - 3 Rd
19. Torparen Anders Fredrikssons från Gärdtre
son {Carl Johan} hos Lars Larsson i Grönsta 4 Rd
[MARG: 57 21/2.]
20. Samme mans dotter {Anna Sofia} hos Per Erik
Lundqvist i Svista - 4 Rd.
[MARG: 59 12/8]
21. Samme mans son {Anders Gustaf} hos Lars
Hultman vid Stora Tidö - 5 Rd.
[MARG:61.23/5]
22. Samme mans dotter {Wilhelmina} hos Skräd-
daren Mellin vid Rosslinge i Wallby Socken - 5:-
[MARG: 63 5/4.]
23. Samme mans son {Erik Wilhelm} hos Torparen
Anders Eklund vid Hagstugan i Hammarby Socken - 6.-
[MARG: 65 8/1.]

24. Afl. Backstugumannen Erik Jonssons från Löf-
stugan Enkas 3:ne barn {Andrea Sofia}
{Brita Christina} och {Carl Erik}, hos modren - 2 Rd
24. Afl Snickarn Jonas Perssons från Gårdskäl
son {Anders Gustaf} nu hos Johan Lennholm
i Gårdskäl - 5.-
[MARG: 58.]
25. Samme mans son {Johan Henning} hos Stat-
drängen Eriksson i Westeräng - 5.-
Grenadieren Broberg i Broby , Torpa S:n
[MARG: 61.]
26. Samme mans son {Carl} hos Herr Aulin på
Grönsta - 4 Rd.
[MARG: 55.]
27. Snickaren Jonas Perssons Enka för 2:ne barn,
efter Ordförandens bepröfvande. -
28. Pigan Christina Andersdotters son {Carl Erik
Carlsson} hos Statdrängen Anders Persson
vid Gårdskäl - 2:-

{§.5}
Tillkännagafs att Nyköpings Hospitals direktion
bifallit sinnes svage Gustaf Brodins intagande
på hospitalet; och skulle Ordföranden
ackordera med någon lämplig person
om Brodins inforsling till hospitalet.

Till Brodins underhåll lemnades nu 1 Rd
till hans granne Jonas Jonsson i Kalkbergstorp.

{§.6.}
Kyrkovärden Carl Carlsson i Rocksta och Lars
Olsson i Ånsöga valdes att inköpa och utdela
detta års jukost till de fattiga; och bestäm-
des hvarje lott att utgöra 1 lispund bröd, 10 skålpund kött,
5 skålpund Sill, samt 1 Rd i penningar.

§.7.
Följande tjenstemän tillsattes att tjenstföra
inom Kommunen år 1868:
1:o {Sexmän}:i Kungsladugårds Rote: Kungsladugårdens föreståndare.
i Hugelsta Rote: Lars Larsson i Grönsta.
i Hagnesta Rote: Jan Jonas Jonsson i Qvinnersta N:o 1.
i Ärsta Rote: Gustaf Carlsson i Ärsta N:o 1.
i Ärna Rote: E: G: Malmqvist i Helltorp

2:o {Fattig föreståndare}: Hemmanseg. Carl Andersson i Rocksta

3:o {Plogmästare:}
1:sta Ploglaget: Kungsladugårdens föreståndare.

2:a Ploglaget:
1:sta afdelningen: Per Erik Lundquist för Eneby N:o 1.
2:dra afdelningen: Kyrkovarden Erik Larsson i Svista N:o 2.

3:dje Ploglaget:
1:sta afdelningen: Carl Andersson i Rocksta N:o 1.
2:dra afdelningen: And. Erik Olsson i Hagnesta N:o 2.

4:de Ploglaget: Handl. C. L. Björk
5:te och 6:te Ploglaget: Anders Persson i Ärna för N:o 3.
7:de Ploglaget: Kungsladugårdens föreståndare.
8:de Ploglaget: Gustaf Carlsson i Ärsta N:o 2.
9:de Ploglaget: Egaren till Djursta.
10:de Ploglaget: Egaren till Tunafors för Stadsjord.

4:o {Revisorer å de Kommunala Räkenskaperna för
innevarande år}:
Herr S. M. Bruce
Herr J. A. Gyllenspetz.

5:o {Gode män vid landtmäteri förrättningar:}
Anders Erik Olsson i Hagnesta och
Herr L. P. Åkerman på Hugelsta.

6:o {Gode män för tillsyn å förmyndarskap:}
Herr Adolf Aulin på Grönsta och
Herr L. P. Åkerman på Hugelsta.

7:o {Ombud vid Markegångssättningen:}
Landtbrukaren Carl Olsson i Glömsta.

8:o {Brandstods Nämnd:}
Ordförande: Herr Adolf Aulin på Grönsta:
Ledamöter: Gustaf Olsson i Eckersta
Lars Olsson i Ånsöga
Nils Jacob Jansson i Ärna.

Ordförande Suppleant: A. P. Andersson i Helgesta
Ledamot Suppleanter: Carl Carlsson i Rocksta
Olof Eriksson i Ånsöga.

Brandrotemästare: Muraren Anders Hedin
i Ärna (mot betalning) och Sexmännen
i hvar sina rotar.

9:o {Bevillnings Beredningen för nästa år}:
Ledamot: Baron A. K:son Leijonhufvud på Hvilsta.
Suppleant: Landtbrukaren Carl Olsson i Glömsta.

{§.8.}
I KommunalNämnden invaldes till ledamoter:
a) {med tjenstgöringsskyldighet till 1868 års utgång:}
Carl Carlsson i Rocksta, efter Handlanden
A. H. Ekström, hvilken upphört att vara
egare till egendomen uti Klosters Socken.

b) {med tjenstgöringsskyldighet till 1870 års utgång:}
Herr Adolf Aulin på Grönsta, efter
aflidne Lars Andersson dersammastädes.

c) {till Suppleant i Nämnden efter herr Aulin:}
1870. hemmansegaren Lars Larsson i Grönsta.

{§.9.}
I anledning af Kongl. Maj:ts Nådiga Bref
den 19 sistlidne November angående begärd
uppgift å tillgången och behofvet af spanmål
till nästa års skörd, skulle hos Konungens
Befallningshafvande anmälas att, med beräkning
af tillgången på vårsåd, vore hungersnöd
inom denna socken icke att befara till näst-
kommande års skörd, om försäljning af
spanmål icke eger rum utom socknen och
i större skala; - och skulle derjämte tillkän-
nsgifvas att tillfälle till arbetsförtjenst
för närvarande finnes inom socknen genom
skogsarbete, men sedan icke kunde
beredas annat än genom sådant arbete
som kunde ordnas för hela Häradet.

{§.10.}
På de skäl, som i Protocollet för den
15 sistlidne October innefattas, bifölls den
då väckta motionen om 10 procents stämmo-
böter till Kommunalkassan för Kommunal-
utskylder som ej på uppbördsstämman eller
sist 14 dagar derefter inbetalas.

{§.11.}
Herr Baron Ax. Leijonhufvud på
Hvilsta väckte motion att hvarje jordegare,
som har backstugusittare och inhyseshjon
å sina egor, skall ansvara för de
utskylder till fattigvården.

/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justeradt

/Adolf Aulin./
/Ax, K:son Leijonhufvud/

Uppläst i Eskilstuna k:ka den 22 December 1867 af /U; Lundgren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 14 december 1867,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106057.

Personrelationer