Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 12 mars 1863

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 12 mars 1863

Anmärkning

Protocoll, fördt i Kommunalstämma
med Kloster Socken den 12 Mars 1863.

{§.1.}
Enligt kungörelse, som blifvit i Kyrkan upläst, komme
att denne dag företagas utseende af walmän för
Kloster Socken, för att deltaga i nästblifvande val
till landstingsmän i Häradet.

Härvid afgjordes först att valet skulle ske
genom öppen omröstning.

Wid härpå förutagen votering utsågos med fleste
röstetalen till valmän för Kloster Socken, som består
af 1300 personer, Bruksförvaltaren Johan August
Gyllenspetz på Tunafors och Hemmans-
egaren Anders Peter Andersson i Heljesta.

Utdrag af detta protocoll skulle tjena
den till fullmakt. -

{§.2.}
Efter af Herr Öfver Jägaren C G. Engström derom
utfärdad och i Kyrkan upläst kungörelse, utsågos
nu Hemmansegarne Anders Erik Olsson i Hag-
nesta och Olof Ersson i Ånsöga, att såsom
sockneombud sig infinna vid Lägenheten Transätter
i Husby Socken den 16 dennes, för att iakttaga
och bevaka Kloster Sockens rätt, ifråga om den
socknen innevarande år tillerkända utsyning
af gallringsvirke, utgörande 241 lass ved och
3540 stycken täppstör.

Utdrag af detta protocoll skulle tjena dem
till fullmakt.

{§.3.}
För att såsom sockne ombud för Kloster bevaka
socknens rätt i fråga om gränsregleringen emellan
Kloster och Fors Socknar, valdes Hemmans-
egaren Anders Peter Andersson i Heljesta.

Utdrag af detta protocoll skulle tjena
honom till fullmakt.

/J: A: Gyllenspetz/
ordförande

Uppläst och justeradt s:d.
/I J Bergholm/
/Theofr Munktell./
/A; anderson/

Uppläst i Eskilstuna Kyrka den 15 Mars 1863 betygar
/U; Lundgren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 12 mars 1863,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106036.

Personrelationer