Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 12 april 1887

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 12 april 1887

Anmärkning

Protokoll hållet vid lag-
ligen förklarad utlyst Kom-
munalstämma med Kloster
Socken i Sockenstugan den
12 April 1887.

§ 1.
Hos Kommunalstämmans ordförande
hade begäran gjorts om utlysande af
Kommunalstämma för att kommunen
må höras ofver det af Stadsfullmäk-
tige i Eskilstuna hos Kongl Maj:s:t
gjorda anhållan det Kongl Maj:s:t täckes
medgifva och förklara, att till Eskil-
stuna Stads hamn får anses odeladt
höra det vattenområde som sträcker
sig från Tunafors fasta dammar
straxt utanför staden i Söder till
det ställe af Eskilstuna ån,der Eskilstuna
kanal i samma å har sin utmynning
i Norr vid stämman blef yrkadt att som
Kloster Socken gränsar till ån vid dess
ena sida från Eskilstuna Stad till Tors-
hälla Stads egaområde börjar, Kommunen
borde bestrida den gjorda anhållan emedan
den vore obefogad, och om kommunen
i en närmare eller fjermare tid kom-
me att anlägga hamn det då komme
att uppstå olägenheter om den gjorda an-
hållan blefve bifallen, och blef detta
yrkande stämmans enhälliga beslut

§ 2.
Åt J E Olsson i Gårdskäl uppdrogs att å
Stämmans vägnar uppsätta och underskrifva
den underdåniga skriften

§ 3
Att justera dagens protokoll utsågs Herrar
G Olsson i Eckersta och A Larsson i
Slagsta

Som ofvan
/J, E, Olsson./

Justeradt
/Alfr Larsson/
/Gust Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 12 april 1887,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106030.

Personrelationer