Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 11 september 1887 (2)

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 11 september 1887 (2)

Anmärkning

Protokoll hållet vid lagligen för
klarad utlyst Kommunalstämma
med Kloster Socken i sockenstugan
den 11 September 1887.


§1
Kommunalstämma hade af Kommunalnämnden
till denna dag blifvit begärd för kommunens
hörande i anledning af Taxseringsnämndens i Kloster
och Fors sockens beslut att Tunafors Rakknifsfabrik
och den vid fabriken taxserade rörelsen taxserats
i Fors socken öfver hvilken taxsering nämnden
ansåg besvär böra anföras till Pröfningsnämn-
den, och blef i likhet med nämndens åsigt
stämmans enhälliga beslut att den ifrågavarande
taxseringen skulle hos länets Pröfningsnämn-
öfverklagas med yrkande att taxseringen bör
ske uti Kloster Socken.

Att å Kommunens vägnar uppsatta och under-
skrifva besvärsskriftne utsågs Herrar J W Carl-
son i Gronsta och J E Olsson i Gårdskäl

Som ofvan
/J, E, Olsson./

Justeradt
/C, O, Olsson./
/Olof Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 11 september 1887 (2),” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106028.

Personrelationer