Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 10 september 1870

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 10 september 1870

Anmärkning

Protokoll fördt å Kommunalstämma med Kloster
Socken d. 10 September 1870.

§1.
Till Socknens Ombud vid förestående reglering af den
allmänna vinterväghållningen valdes Landtbrukaren
Carl Olsson i Glömsta.

{§.2.}
Till följd af Nyköpings Läns Brandstads Bolags
kungörelse den 30 sistlidne Juli, utsågs Landt-
brukaren A. Aulin att såsom Ombud för
Klosters Kommun emottaga den del af åter-
betaldta brandskadeersättningen för en den 1 Juni
1866 nedbränd ångsåg m.m. vid Wärhulta i Westermo
Socken, som belöper på de Klosters Sockens
dåvarande delegare i Brandstodsbolaget, hvilka
bidragit till gäldande af nämnde brandskada.

{§.3.}
Sedan Ordföranden anmält behof af kassa-
kreditiv fortfarande för Kommunens räkning;
så beslöts att ett sådant skulle sökas uti
Södarmanlands Enskilda Bank å Ett Tusen
riksdaler riksmynt; och iklädde Kommunal-
stämman sig att för Socknens räkning ansvara
för betalningen deraf.

Samma dag uppläst och justeradt.

/L; P; Åkerman/

/Ax, K:son Leijonhufvud/
/Gustaf Zimmerman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 10 september 1870,” Eskilstuna kommun, hämtad 5 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106016.

Personrelationer