Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 1 september 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 1 september 1888

Anmärkning

Protokoll hållet vid
Kommunalstämma med
Kloster Socken i Sockenstu-
gan den 1 September 1888.

§ 1.
Stämman förklarades vara lagligen lyst.

§ 2.
Som infordradt yttrande från Kommunal
stämman i Kloster Socken öfver Stadsfullmäk-
tiges i Eskilstuna hos Konungens Befall-
ningshafvande gjorda framställning om öfver-
flyttning från Kloster Socken till Eskilstuna
stad af lägenheten Laduvreten eller Stensborg,
får Kloster Socken yttra att öfverflytt-
ningen ansågs helt och hållet obehöflig,
samt att kommunen som har stora
skulder komme genom en sådan öfverflytt-
ning att gå miste om det från nämnde
lägenhet utgående kommunala bidraget, och
öfriga qvarvarande derigenom längre betungas,
hvarför Kloster Socken får bestrida och yrka
att ansökningen icke måtte bifallas.

§ 3
Granskades Restlängden å oguldna utsky-
der för år 1887. års sista uppbärd upptagande belopp
133 kr 42 öre och beviljades afkortningar
för A Jonsson i Johanneslund med 3 kr 98 öre
och A Jansson i Kloster Allmänning med 1 kr 87 öre
i öfrigt godkändes längden och skulle till
laga indrifning befordras.

§ 4.
I anledning af taxseringsnämndens
beslut att taxsera Tunafors Rak-
knifsfabrik och dertill hörande om
råd uti Fors Socken beslöt
stämman att hos Länets Pröfningsnämnd
deröfver anföra besvär och uppdrogs åt
J E Olsson i Skiftinge och C, Carlsson i Röksta
att å kommunens vägnar verkställa detta
uppdrag.

§ 5.
Att justera dagens protokoll utsågs Herrar
C, Carlsson i Rökta och P Larsson Årby.

Som ofvan
/J E Olsson/

Justeradt
/Carl Carlsson/
/P. Larsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 1 september 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 juni 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106008.

Personrelationer