Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 1 mars 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 1 mars 1893

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommu-
nalstämma med Kloster socken
i Sockenstugan den 1 Mars
1893.

§ 1.
Att justera detta protokoll utsågos Herrar
Anders Larsson Grönsta och J. J. Jonsson. Qvinnersta.

§ 2.
Till ombud, att inställa sig inför Kronofog-
den i tingshuset Lördagen den 11 instundan-
de Mars kl. 1 e. m. för att yttra sig
med anledning af Friherre C. C Beck-Friis
med flere jordegare inom Öster Rekarne
härad gjorda anhållan att ny vägdelning
inom nämde härad måtte i enlighet
med föreskrifterna i lagen angående väg-
hållningsbesvärets utgörande på landet den
23 Okt. 1891 bringas till utförande; och
särskildt i fråga om val af förrätt-
ningsman, valdes nämdemannen C. Carls-
son Röksta, samt till suppleant Hem-
mansegaren Gustaf Andersson i Måsta.

§ 3.
Till ombud att sammanträda inför Dom-
hafvandens Lördagen den 4 instundande
Mars kl. 12 på dagen i tingshuset,
för att höras öfver väckt fråga
angående inrättandet af telefon i Lifgedingets
Domsagas expedition i Eskilstuna val-
des landtbrukaren J. E. Olsson Skiftinge.
samt till suppleant Herr C. Olsson Glömsta

§ 4.
Den 29 sistlidne Oktober fattade kom-
munalstämman beslut att för inköpet af fat-
tiggård ett amoteringslån skulle upptagas
att återbetalas på högst 40 år och löpande
med högst 5% årlig ränta, men som stor-
leken på lånet då ej blef bestämd, beslöt
stämman i dag vid derom framställd fråga
att om så skulle erfordras ett amoterings-
lån på högst 40,000 Kronor skulle sökas
att erhållas.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt
/Anders Larsson/
/j: J: Jonson/

Uppläst i Klosters kyrka Söndagen den 5 Mars 1893
af /And. Kimbert/
p. adj.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 1 mars 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106006.

Personrelationer