Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 1 februari 1868

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 1 februari 1868

Anmärkning

Protocoll, fördt å Kommunal-
stämma med Klosters Socken
den 1 Februari 1868.

{§.1.}
Beslöts att genom Ordförandens försorg skulle
hemköpas 10 Lispund Lin att utlemnas till spin-
ning åt fattiga qvinnor, som sakna arbets-
förtjenst och begära understöd.

{§.2.}
Arbetskarlen Jan Petter Jansson vid Gunband
förekom och begärde fattigunderstöd eme-
dan han saknade arbete; men som Jansson
är frisk och arbetsför vid 45 års ålder,
samt Kongl. Förordningen av fattigvården
i Riket innehåller att en sådan person
skall sig sjelf försörja, afslogs den gjorda
ansökningen.

{§.3.}
För Enkan Anna Kajsa Andersson i Ingemarstorp,
hvilken förut har 1/2 Lispund mjöl i månaden
såsom fattigunderstöd, begärdes ytterligare
hjelp.- Åt herr Baron Leijonhufvud på
Hvilsta uppdrogs att undersöka hennes
behof och att lemna anordning på ytter-
ligare understöd om sådant erfordras.

{§ 4.}
Åt förre Walsarbetaren Petter Persson vid Tuna-
fors, hvilken styrktes vara sjuk och oförmögen
att sig försörja, anslogs i fattigunderstöd
1 Lispund mjöl i månaden.

{§ 5.}
Torparen Carl Persson Bergstedt från Hellby
i Thorshälla Socken förekom åter och förny-
ade sin den 14 sistlidne December gjorda
framställning om fattigunderstöd för pigan
Anna Charlotta Andersdotters hos honom
inackorderade sjuåriga dotter {Carolina}; men
då fattigvårdsbehofvet uppstått inom Thors-
hälla socken, förnyade Kommunalstämmans
sitt beslut af förenämnda dag att hänvisa
sökanden till Kommunal Nämnden i Thors-
hälla Socken, hvilken författningsenligt
lärer företaga detta ärende till pröfning.

{§.6.}
Som aflidne Statdrängen Per Olssons Enka,
hvilken flyttat från Klosters Socken i mars
månad 1867 till Eskilstuna Stad och derifrån
på hösten till Fors Socken, derstädes fått
understöd af 5 Rd [riksdaler]; så och då Enkan
Olsson för år 1807 var lagligen mantalsskrifven
inom Klosters S:n, beslöts att dessa
5 Rd [riksdaler] skulle godtgöras Fors Socken-

{§.7.}
Från Fors Socken hade Kommunalstämmoprotocoll
ankommit innehållande att förre Statdrängen Gustaf
Gustafsson från Gredby i Kloster Socken, hvilken
inflyttat i Fors Socken och ansetts behöfva
understöd, skulle lemnas sådant, hvarefter
detsamma skulle återsökas af klosters Socken,
hvilken ännu ansågs vara Gustafssons försörj-
ningsort; men som Gustafsson, enligt stämmans
kännedom, är en arbetsför person, hvilken
efter fattigvårdsförordningen åligger att
sig sjelf försörja, och således ej lagligen
bör utgöra föremål för fattigförsörjning,
kunde Kommunalstämman ej medgifva
någon skyldighet för Klosters Socken i det
ifrågavarande hänseendet.

{§.8.}
I anseende dertill att Arbetskarlen Qvicks
Enka vid Hugelsta nyligen fått ett oäkta
barn och ligger sjuk, beviljades extra
understöd af 14 Rd [riksdaler] under sjukdomen,
och derefter 1 Lispund mjöl och 1 Rd i må-
naden.

{§.9.}
Landtbrukaren Anders Petter Andersson i
Heljesta åtog sig att söka utackordera
Enkan Qvicks tioåriga son {Carl
Gustaf} samt att bestämma afgiften
derför.

{§.10.}
Arbetskarlen Sven Larsson vid Årbylund an-
mälte behof för sig af fattigunderstöd
emedan han saknade arbete; men då Larsson
är en arbetsför person och således ej föremål
för fattigförsörjning, afslogs ansökningen

{§.11}
Begärde Arbetskarlen Johan Eriksson, boende vid
Årbylund, fattigunderstöd; men då nu upplystes
att Eskilstuna stad för närvarande ligger
i process med Fors Socken om Erikssons
försörjningsort, emedan Eriksson kommit
från Hagby i Fors, hänvisades Eriksson till
Kommunalstyrelsen i Fors.

{§.12.}
På Eskilstuna Stads påstående att Klosters
Socken måtte till försörjning emottaga Arbets-
karlen Henrik Bergqvist med barn, skulle
då förklaring afgifvas att Bergqvist sednast
vore i Klosters Socken mantalsskrifven;

§.
/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justeradt.
/Gustaf Olsson,/
/Ax, K:son Leijonhufvud/

Uppläst i Eskilstuna K:ka d. 9 Febr 1868 af /I, J Bergholm/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 1 februari 1868,” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106003.

Personrelationer