Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 1 december 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 1 december 1888

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommu-
nalstämma med Kloster Socken
i Sockenstugan den 1 Dec, 1888

§1
Stämman förklarades vara lagligen lyst.

§2.
I anledning af Konungens Befallningshaf-
vandes resolution öfver Fors Sockens full-
följda besvär hos Kongl Kammar Rätten an-
gående Konungens Befallningshafvandes den
4:de sistlidne September fällda utslag att Tuna-
fors Rakknifsfabrik skall tillhöra Kloster
och icke Fors Socken, beslöt stämman att be-
strida det gjorda yrkandet om öfverförande
af namnde Fabrik från Kloster till Fors socken
och uppdrogs åt Herrar J E Olsson Skiftinge
och C, Carlsson Röksta att å socknens vägnar upp-
sätta förklaringen.

Som länets Pröfningsnämnd bifallit Kloster
Sockens gjorda yrkande om Tunafors Rakknifs
fabriks taxsering i Kloster Socken för inne
varande år, men rörande nämnde fabriks
omrade hvilket vore till fabrikens egare
utarenderadt, uti pröfvningsnämndens till
Kloster Socken ankomna protokollutdrag
icke omnämnats, beslöt stämman att hos
Kongl Kammar Rätten anföra besvär med
yrkande att nämnde område måtte för
innevarande år upptagas uti Kloster Socken
taxseringslängder och uppdrogs åt ordföranden att
uppsätta besvären.

§3
Till Fjerdingsman i stället för vid detta
års slut afgående Aug Olsson i
Qvinnersta valdes P J Söderqvist
i Seigesberg som erhåller för befattningen ena-
handa aflöningen som förut utgådt eller 100 Kron
för år.

§4
Att justera dagens protokoll utsågs Herrar
L Olsson Ånsöga och P Larsson Årby

Som ofvan
/J, E, Olsson./

Justeradt
/P. Larsson/
/Lar. Olsson./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 1 december 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106001.

Personrelationer