Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 1 april 1879

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 1 april 1879

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie Kom-
munalstämma med Kloster Socken
i Kyrkans sakristia Tisdagen den
1 April 1879.

{§.1}
På derom framstäld fråga förklarades stämman
vara lagligen utlyst.

{§2}
Företeddes de af vederbörligen utsedde revisorer utan
anmärkning granskade Kommunala räkenskaper
för år 1878, hvarefter, uppå derom framstäld frå-
ga nämnden beviljades ansvarsfrihet för nästli-
det års räkenskaper och förvaltning.

{§3.}
Likaledes företeddes Kommunens räkenskap öfver
Barnhemmets Kassa, på lika sätt granskad utan
anmärkning; och beviljades direktionen äfvenledes
ansvarsfrihet för denna kassas räkenskaper och
förvaltning, sedan först beslutats, att barnhem-
mets fordran från Kommunalkassan skall för
hvarje år godtgöras utan att som sådan balan-
seras.

{§4}
Likaledes beviljades nämnden ansvarsfrihet för
räkenskapen och förvaltningen af sockens
lasarettsfond.

{§4}
Likaledes beviljades nämnden ansvarsfrihet
för räkenskapen och förvaltningen af Herr
A. P. Anderssons donation till en s.k.
Matpoletts Kassa.

{§5}
Till elektorer för väljande af landstingsmän
utsågos Herrar Carl Olsson i Glömsta och Jonas
Ersson i Sahl.

Samma dag uppläst och godkändt.
/L; P; Åkerman/
/Ax; K:son Leijonhufvud./
/Per Olsson/

Uppläst i Eskilstuna, Klosters och Fors Kyrka Söndagen den 6 April 1879 af
/E. G. Åbergh./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 1 april 1879,” Eskilstuna kommun, hämtad 26 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106000.

Personrelationer