Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 1 april 1874

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 1 april 1874

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunalstämma
med Klosters socken den 1 April
1874.

{§.1.}
Företeddes Kommunalräkenskapen för år 1873, hvarå
revisorerne tecknat godkännande, dock med den anmärk-
ning att 25 rd 43 öre [riksdaler] borde öka den vid årets slut upptag-
na behållningen, i följd deraf att åtskilliga missräknin-
gar egt rum.

Stämman fattade beslut i enlighet med revisorernes
hemställan samt lemnande Kommunal Nämnden ansvars-
frihet för dess räkenskaper och förvaltning år 1873.

{§.2.}
Jonas Eriksson å Sahl och Carl Carlsson i Röksta
utsågos till valmän för Klosters socken vid blif-
vande Landstingsmannaval.

{§.3.}
Sedan Landshöfdinge Embetet, genom utslag den 29 Novem-
ber 1873, befriat Landtbrukaren Gustaf Zimmerman
från de böter till belopp af 14 rd, som honom blifvit
påförda för uteblifvande från Kommunal Nämndens
sammanträden; så beslöts att dessa böter skulle af-
skrifvas, - och att Kommunalkassan skulle påföras
utgifterna för denna lagföring.

{§.4.}
Stämman godkände räkenskaper för Barnhemmet år 1873
och lemnade Direktionen ansvarsfrihet för samma
års förvaltning.

{§.5.}
KommunalNämndens räkenskap för Klosters sockens
Lasarettsfond år 1873 företeddes, och inhemtades
deraf, att fondens den 28 December 1872 genom delning
af Rekarne Häraders LasarettsKassa bildade grundKasse-
tal utgjorde 685 rd 99 öre, och att den derå till den
31 December 1873 upplupna räntan á 6% utgjorde
41 rd 50 öre, så att fondens behållning till år 1874
utgjorde 727 rd 49 öre.

Denna redovisning, som af revisorerne gran-
skats och lemnats utan anmärkning, godkändes;
och jemte det Kommunal Nämnden lemnades
ansvarsfrihet för förvaltningen af ifrågavarande
fond för år 1873, beslöts att, till vinnande af
ett jemnare, till utlåning lämpligare, belopp skulle
tillsvidare räntan å kapitalet icke användas till
sjukhjelp, utan läggas till kapitalet.

{§.6.}
Stämman beviljade afskrifning i räkenskapen för
följande Kommunalutskylder för år 1873.
Hugelstalund. A.G. Larsson - Rd 2,14.
Olofsberg N:o 1. Joh. Larsson - 2,03
Lars Fredrik Larsson - {3,24}
Summa Rd 7,41.-

{§.7.}
PolisKommissarien Aug. Johansson hade, med till-
kännagifvande att han den 27 sistl. December
erhållit förordande att vara v. Länsman inom Fors
och Klosters socknar, och att han i och för tjensten
redan haft och fortfarande komme att få utgifter,
anhållit att Klosters socken måtte till honom anslå
någon lämplig årlig aflöning räknadt från den 1 januari
detta år för 3:ne år, destoheldre som han, i följd af
pågående jernvägsbyggnad, förutsåge för sig många och
svåra trakasserier och ansträngningar.

Under öfverläggningen yttrades olika meningar, både
för bifall och afslag, och då Ordföranden förklarade
sig anse framställningen afslagen, begärdes votering, som
utföll med 1703 röster för bifall och 1609 röster för afslag.


Wid derefter framställd fråga om aflöningsbeloppet,
fattade Kommunalstämman det beslut, att v.
Länsmannen Aug. Johansson skulle från Klosters
socken under jernvägsbyggnadstiden erhålla en af-
löning af Sjuttiofem riksdaler p:r år.

Egaren till Hvilsta, Herr friherre A. Leijonhufvud
och egaren till Tunafors, Herr Brukspatron A.V. Noréus,
samt Kungsladugårdsarrendatorn, Herr L.P. Åkerman,
iklädd sig att ersatta Klosters socken för ifråga-
varande utgift, med 25 rd hvardera; år räknadt.

/L;P; Åkerman/
Samma dag uppläst och justeradt.
/Per Olsson/
/Lars. Olsson./
/Ax,K:son Leijonhufvud/
/A,V, Noréus/

Uppläst i Klosters kyrka d. 6/4 1874 af
/Gustaf Björkman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 1 april 1874,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105999.

Personrelationer