Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, november 1877

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, november 1877

Anmärkning

Protokoll, hållet hos Kommunal-
Nämden i Klosters Socken den [18]
November 1877.

Närvarande: Herr L. P. Åkerman
Herr Friherre A. K. Leijonhufvud
Herr O. Olsson, Skiftinge
Herr Olof Eriksson, Ånsöga
Herr Carl Carlsson, Röksta
Herr Gustaf Olsson, Eckersta
Herr L. E. Olsson, Ånsöga
Herr Carl Olsson, Glömsta
Herr Jonas Eriksson, Sahl-
Herr Per Olsson i Gärdtre

{§.1.}
KommunalNämden upprättade följande Utgifts och In-
komstförslag för år 1878.

{Utgifter.}
Af Kyrkostämman beslutad att utgå af Kronor
Kommunalkassan - 600
Till Fattigvården omkring - 3000
Aflöningar och Skrifbiträden - 300
Ränta och Amortering af Jernvägslånet 975 4875
Till oförutsedda behof - 600
Kronor - 5475

{Inkomster.}
Behållning från förra året omkring - 2000
Af Kyrkostämman beslutad uttaxering
af 10 öre för hvarje mantalsskrifven per-
son omkring - 60
Personlig afgift- 50 öre för Man och 25 öre för quin-
na, omkring - 230
Af statdrängar, jordtorpare och backstu-
gusittare 1 Krona, samt af handtverkare, som
ej äro åsatta besittning, 2 Kronor - 100
Ränta å socknens kontanta behållning - 100- 490
Diverse inkomster omkring - 110
Uttaxering i öfrigt af fyrkar, till Fattigvår-
den och gemensamma behof, 11500 fyrkar
à 25 öre - 2875
Kronor 5475

{§.2.}
Med anledning af från Herr Kronofogden ankom-
men skrifvelse, att Fabrikören A. Norrman medde-
lats rättighet att vid Grönsta N:o 3 från och med kl.
12 på dagen den 15 sistl. Oktober utöfva bränvins-
tillverkning, utsåg Nämden Lars Erik Olsson i
Ånsöga att såsom vitne vid bränvinets uppmät-
ning och gradering närvara.

{§.3.}
Beslöt Nämden att till tillfälligt bidrag för kläder
åt gossen Adolf Fredrik Ljung, född 1863, hvilken
som sedan den 14 sistl. Mars vistats hos Skoma-
karen G.W. Lindgren, lemna ett belopp af 25 Kro-
nor.

{§.4.}
Sedan Ordföranden tillkännagifvit, att Arbetskar-
len Carl Olof Hultman, hvilken inför Öster Rekarne
HäradsRätt den 11 Juni 1873 vidgått sig vara fader
till ett af Sofia Wilhelmina Ode vid Ånsöga den 11
Februari samma år framföddt gossebarn, Carl Erik,
och förbundit sig till barnets underhåll, från dess
födelse och tills det fyllde 15 år, årligen betala 35
Kronor, numera efter det han erlagt tillhopa
105 kronor, saknade tillgång och förmåga att upp-
fylla förbindelsen eller derför ställa säkerhet, men
trott sig kunna i ett för allt erlägga ytterligare 200 kronor,
om han därefter blefve fri från barnet, beslöt
Nämden antaga detta anbud och uppdrog åt Ord-
föranden att derom med Hultman träffa skriftligt
aftal.

{§.5.}
Sven Larssons Enka i Grönsta företrädde och fick,
på anhållan, sig beviljadt ett anslag af två kronor
i månaden från och med innevarande November
och vidare under kommande vintermånaderna.

/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justerdt
/Ax; K:son Leijonhufvud./
/Per Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, november 1877,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105998.

Personrelationer