Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 9 september 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 9 september 1905

Anmärkning

Protokoll fördt vid Kommunal-
nämndens i Kloster S:ns sammanträde
den 9 Sept 1905.

Närvarande undertecknad ordf.
samt ledamöterna Aug.Pettersson, H.
Vännerdahl, Neumann, Aug Karlsson,
Alb.Jansson, Arv.Olsson, Sundqvist,
samt Axel Andersson.

§1.
Till justeringsmän för dagens
protokoll valdes Herrar Arv. Olsson och
Alb. Jansson.

§2
Torparen C.L. Johanssons begäran
vid föregående sammanträde om under-
stöd behandlades och tillerkändes
Johansson ett understöd af Sex
Kronor för hvardera af hans två
minsta barn att utgå från den
1:sta Oktober.

§3.
C.A.Bergqvist, Smedjegatan 239 i
staden,företrädde och anhöll att
bidraget för hos honom utackorderade
barnet Beda Matilda Larsson, 9 år,
skulle höjas från 7 Kr till 10 Kr.och
blef ansökan beviljad fr 1:a Oktober.

§4.
Eldaren Karlsson i Augustenborg
som är sjuk begärde hyreshjelp.Som
hans sjukdom intygades ock han har
4 minderåriga barn tillerkändes
han ett hyresbidrag från 1:a Oktober
af 25 Kr i kvartalet så länge han
är sjuk.

§5.
Föreståndaren Pehrsson antogs
ähven för nästa år som föreståndare
för fattiggården med en lön af 750
Kronor samt förmåner in natura och
skyldigheter i likhet med detta år.

§6.
Herr A.Ahlborg hemställde om
lån i Klosters Sockens Kommunalkassa
å Kr 8.000 (åtta tusen) mot 2:a inteck-
ning i Grönsta N:o 3, Klosters S:n. Som
nämnden ansåg Säkerheten fullt
betryggande fastän inteckningen
uppgick till 58% af taxeringsvärdet
beviljades lånet med 5% årlig ränta.

§7.
Som det upplystes att C.E.
Holmgren bosatt i Eskilstuna sam-
lat ett litet kapital beslöt namn-
den att hans understöd af 10 Kr. i
månaden skall indragas från 1:a
Oktober.

§8
Ledamoten Ax.Andersson hem-
ställde att C.J. Anderssons, Hagstugan,
Ånsöga understöd skulle höjas.
Som han är öfver 70 år och har en
åldrig hustru beslöt nämnden öka
hans understöd från 10 Kr. till 15 Kr
i månaden från den 1:a Oktober.

§9.
Herr C.A.Olsson, Hugelsta,var utan
laga förfall frånvarande hvadan han
dömdes att betala 2.00 Kr. till Kom.kassan.

[MARG:{Bet}]

Som ofvan
/Joh,H,Engström./

Justeras:
/Arv.Olsson/
/Alb.Jansson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 9 september 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105997.

Personrelationer