Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 9 mars 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 9 mars 1895

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommu-
nalnämdens i Kloster socken
sammanträde i sockenstugan
den 9 Mars 1895.

Närvarande undertecknad ordförande, samt Herrar
ledamöter. Joh Engström, P. Larsson, P. G. Andersson.
Wiktor Andersson, G. W. Eriksson. Aug. Eriksson.
Anders Eriksson, Anders Larsson. P. E. Pettersson
samt i st. för Axel Andersson Ånsöga suppleanten
C. Zakrisson Skensta.

§1.
Enkan Charlotta Pettersson Hällstugan hade
begärt att få ett par nya kängor gjorda vid
fattiggården nämden beviljade henne detta.

§2.
Hustrun Johanna Sofia Carlsson från Ingemarstorp
företrädde och begärde att få understöd för
ogifta Stina Lisa Andersdotter derstädes, nämden
afslog för närvarande den gjorda begäran på
den grund att innehållet uti det af doktor
E. W. Pallin utfärdade läkarebetyget icke
var så att det kunde vara till stöd för
att understödet utgått enl. 1§ fattigvårdsförord-
ningen, men beslöts att om ett fullständigt
läkarebetyg kunde anskaffas ordföranden
skulle ega rätt att lemna henne ett till-
fälligt understöd af Fem (5) kronor, samt
skulle detta understöd, samt hvad som vida-
re kunde komma att för henne behöfva
utgifvas återsökas af Eskilstuna stad der
hon egde hemortsrätt, emedan hon inflyttat
hit i socken då hon fyllt 60 år.

§3.
Herrar G. W. Eriksson Stjernholm och Wiktor Ander-
son Ärsta valdes att i egenskap af vaccinations-
föreståndare hafva närmaste tillsynen öfver
skyddskoppningen inom socknen.

§4.
Att justera detta protokoll utsågos Herrar
P. Larsson Årby och G. W. Eriksson Stjernholm.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt
/G, W, Eriksson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 9 mars 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105991.

Personrelationer