Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 9 mars 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 9 mars 1889

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kom-
munalnämnden i Kloster
socken sammanträde i
Sockenstugan den 9 Mars 1889.
Närvarande undertecknad ordförande samt
Herrar G Berglund, O Andersson A Larsson
P Larsson L Olsson C Carlsson C. Olsson
P J Söderqvist och O Eriksson

§1.
Upplästes justerades och godkändes proto-
kollet för nämndens sammanträde den 29
sistlidne Januari.

§2.
I anledning af Källarmästaren A Carlsson
i Eskilstuna, hos Konungens Befallningshafvande
gjorda ansökning om rättighet till utskänkning
af bränvin och andra spritdrycker under in
stundande sommar vid sommarluststället
Djurgården beslöt nämnden för ansökningen i
fråga tillstyrka bifall

§3.
I Anledning af fattigvårdsstyrelsen i Eskilstuna hos
Konungens befallningshafvande gjorda framställning
om åläggande för Kloster fattigvårdsstyrelse att beta
la fosterlön till bageriidkerskan Anna Lovisa Hag
lunds oäckta dotter Anna Margareta, beslöts bestri
da krafvet

§4
Ordföranden delgaf nämnden att fattigmålet mot
Eskilstuna stad rörande Garveriarbetaren G A An-
dersson blifvit dömt till Kloster sockens fördel.

§5
Att tillvarataga och för socken på bästa sätt
realisera aflidne understödstagaren Enkan
Ramberg i Löfstugan qvalåtenskap utsågs Herrar
C Carlsson och O Andersson i Röcksta

§6
Till begrafningshjelp åt aflidne arbetaren J Bom
beviljades 10 kr samt likkista

§7
Enkan A B Wahlqvist begärde hjelp till sin son
Johan under skolgången och beviljades 3 kr i månden
för månaderna under detta halfår.

§8
Att justera dagens protokoll utsågos Herr
C Carlsson och O Andersson i Röksta.

Som ofvan
/J, E, Olsson,/

Justeradt
/Carl Carlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 9 mars 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 7 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105990.

Personrelationer