Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 9 mars 1872

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 9 mars 1872

Anmärkning

Protokoll,fördt hos Kommunal-
Nämnden i Klosters Socken den
9 Mars 1892

Närvarande:
Herr L P Åkerman
Herr O.Olsson Skiftinge
Herr Carl Olsson Glömsta
Herr Carl Carlsson,Röksta
Herr Lars Larsson,Grönsta
Herr Olof Eriksson, Ånsöga
Herr Gustaf Olsson,Eckersta
Herr A.V.Noreús
Herr Friherre A. K:son Leijonhufvud
Herr Jonas Larsson i Slagsta

Herr G. Zimmerman var frånvarande utan anmäldt förfall-

{§1.}
Till Nämnden hade från KronoLänsmannen C.Berglund
ankommit afskrift af Landshöfdinge Embetets skrifvelse
den 17 sistlidne Februari till Herr Kronofogden S.N.
Levin,hvaraf inhemtades, bland annat, att Jan Petter
Jansson, förut boende hos Skräddaren Hallberg vid
Årbylund, sig infunnit hos Landshöfdingeembetet
och anfört klagomål deröfver att han ej fått fattig-
understöd för sin, enligt uppgift, sjuka hustru jemte
de två barnen; samt att Herr Kronofogden blifvit
anmodad anställa erfoderlig undersökning om familjen
befann sig i sådan belägenhet att enligt i §1 i fattig-
vårdsförordningen nödtorftig fattigvård borde
lemnas, och derefter vidtaga åtgärder efter
omständigheterne.

I anledning häraf skulle Nämnden meddela,att
Jan Petter Jansson, efter Nämndens åsigt, är en arbets-
för person och således hvarken för sig sjelf eller för
sin hustru och sina barn berättigad till fattigvård,
enligt 1 och 3§§ i Fattigvårdsförordningen; och afvak-
tade Nämnden för öfrigt den utredning om Janssons
arbetsförhör, som det, enligt ofvannämnde skrifvelse,
torde ankomma på Herr Kronofogden Levin eller
Krono Länsmannen Berglund att låta verkställa.


{§2}
Nämnden beviljade 4 rd[Riksdaler] hyresmedel till Skräddaren
Hallberg för arbetskarlen Jan Petter Jansson under
tiden från 1 Januari till 1 Mars detta år.


{§3}
Som arbetskarlen Erik Westman blifvit sängliggande
sjuk,efter uppgift i obotlig lungsot,beslöts att
understödet till honom skulle ökas till 2 rd och
1 [lispund] mjöl i månaden; varande i penningmedlen
inräknad 1 rd i månaden till hyran; -och
skulle detta understöd taga sin början den 1 instun-
dande April.

Samma dag uppläst och justeradt

/L;P;,Åkerman/

/Ax,K:son Leijonhufvud/

/A;V; Noreús/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 9 mars 1872,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105989.

Personrelationer