Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 9 februari 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 9 februari 1901

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommu-
nalnämdens i Kloster socken
sammanträde i sockenstugan
den 9 Februari 1901.

Närvarande undertecknad ordf, Samt Herrar
ledamöter Joh. Engström, A. Pettersson.
J. Hulterström, A. Sahlin, C. Zakrisson, Aug
Holmgren, Axel Andersson, Edv. Olsson, A. Ahlborg.

§1.
Wilhelm Andersson Köpmang. 12. Eskilstuna, begär-
de 100 kronor om året i understöd för sin
moder Enkan Brita Catarina Östberg född 1822,
som nu vistades hos honom, han hade
förut haft understöd härstädes till den 1/8
1896 då understödet upphörde emedan so-
nen egde fastighet vid Tunafors och
derigenom blef skyldig att försörja henne,
nämden beslutade att afslå hans begä-
ran.

§2.
Ledamoten i 2:dra distriktet A. Ahlborg.
Grönsta hade den 17 sistl. Januari till ordf.
anmält att änkan Sofia Persson från
Grönsta behöfde hjelp till en likkista
för sin aflidne man förre statdr Gustaf
Persson. och blef en sådan inköpt, näm-
den godkände detta.

§3.
Föredrogs Hvarfs Sockens fattigvårds-
styrelses hos Kongl Kammarrätten anförda
besvär öfver K. B. Hafvandes i Öster-
götlands län fällda utslag ang. ersätt
ning till Kloster för pig Emma Johans-
son, nämden godkände en af ordföran-
den uppsatt skrifvelse till förklaring.

§4.
Delgafs Konung B. Hafvandes utslag
af den 31 Jan. 1901. ang. ersättning för
lemnad fattigvård till enkan Sofia
Albertina Forsberg. hvilken nu var inta-
gen på Fors fattiggård, nämden beslöt att
som ej något skäl kunde finnas att
öfverklaga utslaget, godkänna det sam-
ma och skulle hon från Fors fattiggård
genast afhemtas.

§5.
Förre jägaren C. E. Söderlund. förr vid
Hvilsta, nu bosatt vid afsöndrade lägenh.
Gustafsborg på Snopptorps företrädde och
begärde undersöd, emedan han vore af
sjukdom oförmögen att genom arbete
kunna försörja sig och sin hustru, han
begärde Sex (6) kronor i mån, och beslöts
att han skulle erhålla detta understöd
beräknadt från 1:sta Mars.

§6.
Ledamoten A. Ahlborg anhöll om understöd
för änkan Sofia Persson från Grönsta född
1864. och egde fyra barn son Karl född 1889.
dotter Anna född 1893. dotter Beda. född 1894.
son Gustaf 1897. nämden beviljade henne
Åtta 8 Kr. i mån räknadt fr. 1:sta Februari.

[MARG: {bet}]

§7.
Till statdr. Carl Gustaf Johansson fr. Hugelsta som hade
Sju minderåriga barn af hvilka de fyra
äldre voro i skolåldern, beviljades till
skodon af hundskattemedlen Tjugu (20).
kronor.

§8.
Nämden beslöt att räntan å Kommunens ut
lånta medel skulle höjas till 5½% på första
inteckning 6% på inteckning med borgen
och 6% på borgenslån. och skulle låntaga-
re underrättas att denna förhöjning tager
sin början den 1 Juli detta år.

§9.
Tillsyningsmännen vid fattiggården begärde
Sjuttiofem Kronor hvardera under detta år
för tillsyn vid fattiggården, nämden som
för sin del förordade bifall till denna begäran,
öfverlemnade ärendet till stämmans afgörande.

§10.
I enlighet med lagen angående minderårigas
m. fl. användande till arbete i industriellt yrke
den 17 Okt 1900 § 14. anmälde Fabrikör Joh.
Engström att minderårige användas
vid Knif och metallvaruindustrien.

§11.
Som ledamoten Wiktor Andersson från Sam-
manträdet uteblifvit utan att suppleant
tillstädeskommit fälldes han att till Kom-
munens kassa böta Två kronor.

§12.
Att justera dagens protokoll valdes
Aug. Holmgren Måsta och Axel Anders-
son Ånsöga.

Som ofvan
/Aug, Olsson/

Justerat
/Aug Holmgren/
/Ax. Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 9 februari 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105980.

Personrelationer