Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 september 1900

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 september 1900

Anmärkning

Protokoll hållet vid komu-
nalnämdens i kloster soc-
ken sammanträde den 8
September 1900

Närvarande undertecknad ordförande samt
Herrar ledamöter J Engström Aug Olsson
E Hagberg C Zakrison Aug Holmgren Axel
Anderson E Olsson och A Ahlborg samt
i stället för Wikt Anderson Supleanten G
Erikson i Gerdtre

§.1.
J F Erikson från Åkerfjällen företrädde
med begäran om hjelp till läkarevård åt
ett sitt ögonsjuka barn, och beslöt nämden
med anledning af att han en längre tid
varit till följd af sjukdom oförmögen
att arbeta, och på grund af företedt läkare
betyg tilldela honom ett tillfälligt under-
stöd af 25 Kronor

§.2
Fru Hilma Nilsson från stjernholm
företrädde med begäran att komunen
måtte tilldela hänne någon ersättning
för statdrängen Öbärgs vid Tunafors
barn, om hvilket hon tagit vård sedan
dess föräldrar häktats, denna begäran blef
af nämden afslagen med anledning af
att nämden ansåg det öbergs husbonde
Jägmästare Noréus vore skyldig sjelf
draga försorg om sina tjenare så länge
tjensteaftalet varade

§.3
Hustru Anna Colin företrädde med begä-
ran att hännes Svärmoder Charlotta Colin
måtte intagas å fattiggården men af-
slogs detta af nämden emedan hon ej
saknade egna medel samt vore för
närvarande bosatt innom Fors socken hvilken
komun under sådana förhållanden först
vore skyldig om skäl dertill funnes att
om hänne taga vård

§.4
Lars Eriksons från Sofiebärg begäran att hans
understöd som förut varit 5 måtte höjas
till 8 kronor i månaden beviljades af nämden

§5
Med anledning af en från Doktor C Thunström
ankommen skrifvelse att difteri utbrutit vid
Hagnesta och att ansvarssedel för de sjukas
vård å epedemisjukhuset skulle af komunen
utfärdas afslogs men beslöts att epidemisjuk-
sköterskan skulle genom Polismannen Ham-
marin beordras att desenfisiera bostaden och
kostnaderna derför tills vidare erläggas af
komunalkassan

§.6
Med anledning af en ankommen skrifvelse att
Enkan Hallborg vid Årbylund måtte intagas
å fattiggården beslöt nämden uppdraga åt ledamoten
E Hagberg att till nästa sammanträde göra
undersökning om en sådan åtgärd vore af be-
hofvet påkallad.

§.7
Föredrog Konungens Befallningshafvandes utslag
i mål angående pigan Hanna Ulrika Carlson,
hvari Torpa socken ålagls ersätta Kloster socken
dess kostnader för nämde Hanna Ulrika Carl-
son och hännes barns vård å fattiggården
en månad efter sedan hon blifvil förlöst,
och beslöt nämden att såvida de ej af Torpa
inom nämda tid afhämtades ytterligare lagsöka
Torpa Socken

§.8
Nämden beslöt på derom gjord anhållan till-
dela Enkan Aspelin ett hyresbidrag af Kronor 18,75

§9
Polismannen Hammarin som haft i uppdrag
att vidtala någon barnmorska att åtaga sig
befattningen för kloster socken upplyste att
ej någon ville åtaga sig detsamma under
100 kronors lön och dessutom 5 kronor för
de förrättningar der komunen vore skyldig
ersätta; och förordade komunalnämden fru
Sundberg i Åkerfjellen till platsens erhål-
lande

§.10
Föredrogs en skrifvelse från Polismannen
Hammarin af följande innehåll. Då gårds-
egarne innom Tunafos samhälle beslu-
tat sig för att bekosta lyktstolpar med
desammas uppsättning mellan Tunafors
qvarn och lägenheten Törnda får jag i
egenskap af polisman innom samhäl-
let anhålla att komunen måtte bekosta
lyktor lampor och lyse till ofvannäm-
de slotpar hvilka beräknats till ett antal
af 12 [Strn]. komunalnämden ville för sin del
ej i saken afgifva något utlåtande utan
hänsköt ärendet till stämmans afgörande

§.11
Att Justera detta protokoll utsågs ledamoten
E Hagberg och suplenten G Erikson i Gerdtre

Som ofvan
/C, A, Olsson/

/L, E, Hagberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 september 1900,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105975.

Personrelationer