Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 oktober 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 oktober 1898

Anmärkning

Protokoll hållet vid
kommunalnämdens i Kloster
socken sammanträde i socken-
stugan den 8 Oktober 1898.

Närvarande undertecknad ordförande, samt
Herrar ledamöter, Joh. Engström, C. A. Olsson.
G. W. Eriksson. Ax. Andersson, C, Zakrisson,
Edv. Olsson, P. E. Pettersson. E. Hagberg.
A. Ahlborg.

§1.
Upplästes följande förslag till Utgifts och
inkomststat för kommunen för nästkom-
mande år.

{Utgifter.}
{Räntor och amoteringar}
till jernvägslånet. 926.00.
till Folkskollärarnes. Pensionsinrättning. 1563,08.
till E. Eriksson. Ånsöga 500.00. - 2989.08.

{Aflöningar}
till fjerdingsman. 300 00.
till brandrotmästare 30.00
till uppbördsman till presterskapet. 75,00.
till sekreteraren. 200.00.
till porto och skrifmaterialer 25.00.
till presterskapets Jura stole 75,00.
till löner till tjenstfolket samt kost. 1500.00.
till legodagsverken. 150.00.
till Utskylder. 270.00.
till underhållskostnad. å inventarier. 300.00.
till underhåll af 47 hjon. à 37 pr. dag. 6345,00.
till underhåll af 5 barn på barnhemsfonden. 675.00.
till understödstagare utom fattiggården 1400.00.
hospitalafgift 730,00.
50 famn. ved. à 10 kr. 500,00.
annonsering 100.00.
oförutsedda behof 1290.76. - 13965.76.
S:ma Kronor. 16,954.84.

{Inkomster:}
af Klosterström 1017.25.
af ränta å jernvägsmedlen. 17126,89 4% 685,00.
bränvinsmedel. 450.00.
af fattiggården 3200.00.
af barnhemskassan räntemedel ungefär 500.00.
af 30.007 fyrk à 37 öre 11,102 59.
S:ma Kronor. 16,954.84.

§2.
Enk. Cristina Andersson. från Belgstena bevilja-
des att få inkomma på fattiggården.

§3.
beslöts att gossen Axel Georg. Molander, Som
var intagen hos statdr. E. J. Törnblom
som fosterbarn skulle derifrån afhemtas
emedan underrättelse kommit att han
vansköttes, och skulle han nu intagas
på fattiggården.

§4.
enk Catrina Ersdotter från Ärsta bevilja-
des på grund af sjukdom ett tillfälligt
understöd af. Fem (5) Kronor.

§5.
uppdrogs åt ordf. samt ledamoten A.
Ahlborg att genomgå mantalslängden
och uppgöra förslag å de personer,
hvilka på grund af fattigdom eller
sjukdom böra befrias från mantals-
penningars utgörande för nästkom-
mande år.

§6.
som ledamoten W. Andersson från
sammanträdet uteblifvit utan att
suppleant tillstädeskommit fälldes han
att till kommunens kassa böta 2 Kr.

§7.
Att justera detta protokoll valdes.
C. Zakrisson och E. Hagberg.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt
/Carl. Zachrisson/
/L E Hagberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 oktober 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 15 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105973.

Personrelationer