Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 november 1876

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 november 1876

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Kommunal-
Nämnden i Klosters socken
den 8 November 1876.

Närvarande: Herr L. P. Åkerman
Herr Friherre A. K. Leijonhufvud
Herr O. Olsson, Skiftinge
Herr Olof Eriksson, Ånsöga
Herr Carl Carlsson, Röksta
Herr Gust. Olsson, Eckersta
Herr L. E. Olsson, Ånsöga
Herr Carl Olsson, Glömsta
Herr Jonas Eriksson, Sahl
Herr Per Olsson, Gärdtre
Herr A. V. Noréus.

{§.1.}
Kommunal Nämnden upprättade följande Utgifts- och
Inkomstförslag för Klosters socken år 1877:

{Utgifter:}
Af Kyrkostämman beslutade, att utgå af Kommunalkassan - 788,41.
Till fattigvården omkring - 3000:- 3788,41.
Aflöningar och skrifbiträden - 200.-
Inbetalning af Skolhus byggnadslånet - 1500.
Ränta och Amortering af jernvägslånet - 975:-
Ränta å öfriga lån - 200.
Oförutsedda behof - 496,59. 3371,59.
Kronor - 7160.-

{Inkomster.}
Behållning från förra året omkring - 1500.-
af Kyrkostämman beslutad uttaxering à 10 öre
af hvarje mantalsskrifven person - 60:-
Transport - 1560.- 7160:-
Transport - 1560:- 7160-
Personlig afgift till fattigvården à 50 öre för
man och 25 öre för qvinna - 225:-
Af statdrängar, jordtorpare och backstugusittare à
1 Krona samt af handtverkare à 2 kronor - 100.-
Ränta å sockens kontanta behållningar - 100.
[Sg:n] 1985:-
Uttaxering i öfrigt af fyrkar, till
fattigvården och gemensamma behof:
af 11500 fyrkar à 45 öre - 5175. 7160.-

{§.2.}
Kommunal Nämnden, i egenskap af fattigvårdsStyrelse,
beslutade förklaring till Kongl. Kammar Rätten öfver
de besvär, Fors´ sockens Kommunal Nämnd anfört öfver
LänsStyrelsens utslag den 24 sistlidne April, hvari-
genom det blifvit ålagdt sistnämnde socken att betala
vården för sinnesslöe gossen Carl Erik Gustafsson;
och yrkades i förklaringen att besvären må varda
ogillade.

Samma dag uppläst och justeradt.
/L; P; Åkerman/

Justeradt och godkändt.
/Ax, K:son Leijonhufvud/
/Per, Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 november 1876,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105971.

Personrelationer