Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 mars 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 mars 1902

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kom-
munalnämdens i Kloster socken
sammanträde i sockenstugan
den 8 mars 1902.

Närvarande undertecknad ordf Samt.
ledamöterna. Joh. Engström, A Pettersson,
J. Hulterström, A. Sahlin, Aug. Carlsson.
Aug. Holmgren, Carl Zakrisson. Edv. Olsson.
A. Ahlborg. Ax. Andersson.

§1.
Arb. C. O. Olsson. från Grindstugan under.
Hugelsta ägor företrädde och begärde hjelp,
för sin son. Johan, hvilken i flera år
varit ofärdig, kunde ej arbeta, nämden
ansåg skäl vara för att gifva honom
någon hjelp. och beviljades Fem Kronor.
i mån. räknadt från 1:sta mars.

§2.
Soldats. Hurtigs hustru från Slagsta före-
trädde ånyo och anhöll att få 2 par
skodon till två af sina barn, som
gick i skolan, ledamoten Edv. Olsson
upplyste att det var stort behof att de
fick skodon. nämden uppdrog åt Edv.
Olsson i Glömsta att skaffa dem skodon
och skulle betalningen utgå af hund-
skattekassan.

§3.
Nämden tillstyrkte bifall. till fru Edla
Sandbergs. gjorda ansökan om utskänk
ning. vid sommarluststället Djurgår-
den under tiden 1 maj. 30 Sept. inneva-
rande år i likhet med. föregående år
näml å sockendagar från Kl. 9. på morgo-
nen till kl. 11. på aftonen samt å Sön
och helgedagar. från kl. 1-5. samt från
kl. 6 till 11. e m. men skulle Kommunen
vara. befriad, från all polisbevakning
samt kostnaden derför.

§4.
Emil Perssons barn. Furuhäll beviljades 1. kr.
50 öre lagning af ett par kängor. att
utgå af hundskattekassan.

§5.
Beslöts att annonsera om att de Som icke
batalt hundskatt skall erlägga den inom
Mars mån utgång. derefter skulle den
lagligen indrifvas.

§6.
Frånlemnades förteckning å Anders Perssons.
från Asplund. Lösörebo och hade detta
blifvit värderadt till 52 kronor. 25 öre.
nämden beslöt att det vid lämpligt
tillfälle skulle försäljas.

§7.
A Lundholm Rosenhäll A. J. A. Carlsson.
Nytorp och G. E Branting Skogsängen,
hvilka uppgåfvo sig vara komiterade
för de arbetslösa inom Kloster kom-
mun, hade inlemnat en skrifvelse med.
begäran, att för de arbetslösas räkning
igångsättas med något kommunalt
arbet för att lindra nöden bland
dessa, Som inom Kloster socken icke
fanns några medel att använda för
ändamålet, så Kunde icke nämden
göra något åt saken.

§8.
Maria Carlsdotter från Wallsta hvilken
enligt företedt läkarebetyg var oförmögen
till arbete på grund af sjukdom, samt
ej egde några tillgångar ej heller nå
gon annan, som kunde draga försorg.
om henne och 5 minderåriga barn
beviljades Tio kronor i understöd,
men skulle Wallby. Kommun der
hon egde hemortsrätt, hon hade
bott der de sednaste tre åren, lag-
sökas för kostnaden.

§9.
Att justera detta protokoll valdes
Aug Holmgren, och Aug Carlsson.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeras
/Aug Holmgren/
/L; A; Carlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 mars 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105970.

Personrelationer