Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 maj 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 maj 1892

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommu-
nalnämdens sammanträde
i Sockenstugan den 8 Maj
1892.

Närvarande undertecknad ordförande, samt
Herrar ledamöter Anders Larsson, Anders
Eriksson, J J Jonsson, P Larsson, O. Ander
son, Nils Jansson, O Eriksson, P. Söderkvist,
E G Engström samt i st. f. C. Carlsson. Röksta
suppleanten. Joh Olsson, Hagnesta.

§1.
Till Hustrun Hilma Jakobsson från Horsbrickan
hvars man vore intagen på hospital; och hon
sjelf genom utfärdadt intyg af Stadsläkaren
E.W. Pallin lede af magkatarr, samt till
följd deraf vore mindre arbetsför, samt oför-
mögen att försörja sig och två minderå-
riga barn beviljade nämden ett understöd
af 5 Kronor, men som hon egde hemorts-
ortsrätt inom Eskilstuna Stad, beslöts att hos
Konungens Befallningshafvande göra yrkan-
de om åläggande för nämde samhälle
att återgälda det lemnade understödet, samt
hvad vidare kunde komma att henne till-
delas.

§2.
Att justera dagens protokoll valdes Herrar
Anders Eriksson och J.J. Jonsson. Qvinnersta.

Som ofvan

/Aug, Olsson/

Justeradt

/Anders Eriksson/
/J;J; Jonson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 maj 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105967.

Personrelationer