Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 januari 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 januari 1898

Anmärkning

Protokoll hållet vid
Kommunalnämdens i Kloster
Sockens Sammanträde i
sockenstugan den 8 Januari
1898.

Närvarande undertecknad ordf samt Herrar
ledamöter Joh. Engström, E. Hagberg. Axel
Andersson, C. Zakrisson. Edv. Olsson, A. Ahlborg,
P. E. Pettersson. Wikt Andersson samt i st. f.
C. Aug. Olsson. Hugelsta suppleanten Carl, Eriksson
Svista.

§1.
Enkan Cristina Wilhelmina Hellström, som
har 3 minderåriga barn beviljades 10 Kro-
nor i mån från 1 Februari.

§2.
ogifta Selma Larsson från Nytorp begärde
att få 20 Kronor 50 öre till lasarettskost
nad för sitt barn Harri Larsson, som
vårdats å Eskilstuna lasarett och
för hvilket Ingeniör M. Brunskog
utgifvit ansvarssedel, nämden afslog
den gjorda begäran, emedan den ansåg
modern skyldig att sjelf betala denna
kostnad eller också fadern till barnet
hvilken hade arbete vid någon fabrik
vid Tunafors.

§3.
ogifta Johanna Ulrika Carlsson, Som
var i långt framskridit hafvande till-
stånd begärde att få komma in på fattig
gården, nämden ansåg sig icke skyl-
diga att bevilja detta; ty hon var nu
inneboende vid Källbacken å Grönsta
ägor hvarför de ej egde rätt att nu
direkt göra henne husvill. för öfrigt
upplyste hon att det folk hos hvilka
hon nu innebodde skulle blifva
hennes svärföräldrar.

§4.
Att justera detta protokoll valdes Herrar
C. Zakrisson Skensta och Wikt. Andersson.
Ärsta.

Som ofvan
/Aug, Olsson/

Tillägg.
§5.
Som ledamoten G. W. Eriksson Stjern-
holm från sammanträdet uteblifvit utan
att suppleant tillstädeskommit fälldes
han att till Kommunens kassa böta Två
Kronor.

Som ofvan
/Aug, Olsson/

Justerdt:
/Vikt. Andersson/
/Carl Zachrisson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 januari 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105960.

Personrelationer