Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 december 1900

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 december 1900

Anmärkning

Protokoll hållet vid komu-
nalnämdens i Kloster socken
sammanträde i Sockenstugan
den 8 December 1900

Närvarande undertecknad ordförande samt
hans ledamöter J. Engström Aug. Olsson
E. Hagberg C. Zakrison Vikt. Andersson
Aug. Holmgren Axel Anderson Edv. Olsson
samt med giltigt förfall frånvarande A. Ahl-
borg.

§1
Ordföranden upplyste att af honom afgif-
vits förklaring i fattigvårdsmål angående
ogifta Anna Lovisa Anderson och hennes
barn Edith Florentina från Ramnäs församling
och anhöll nämda församligs fattigvårdsstyrelse
däri att kloster socken måtte åläggas att utbe-
tala att af den 30 Augusti till Anna Andersons
begrafning utgifvit understöd af 20 kr. samt
ytterligare 40 kr som skulle framdeles utgif
vas, och dessutom 100 kr. pr år till barnet
fyllt 15 år eller sig själf försörja kunde och
bestreds krafvet på den grund att det dels
var försent sökt samt att det ej styrkts att
de 40 kr vore till barnets underhåll utgifvna
och beslöt nämden godkänna detta åtgö-
rande

§2
Förre stalldränden Gust Petterson från
Grönsta beviljades 10 kr till skodon åt sina
barn af hundskattemedlen

§3
På anmälan af Helsovårdstyllsynings-
mannen beslöt nämden att vid vite af
20 kr ålägga Munktells bolag att sednast
14 dagar efter delfåendet af detta beslut
hafva de af dem strax utanför staden upplag-
da högar af latrin och soppor täckta med
jord eller halm så att ej af nämda högar
sprides vidrig lukt till i närheten boende
personer.

§4
Helsovårdstyllsyningsmannen anmälde
att trots föreläggande gårdsägaren Carlson
Dufnäs samt arendatorn af Kungsladugår-
den Herr C. H. Bergstedt icke ställt sig
helsovårdsnämdens föreskrifter till efter-
rättelse och beslöt nämden att med en
skrifvelse ingå till Konungens Befall-
ningshafvande med anhållan att näm-
da personer måtte åläggas att ställa sig
helsovårdsnämdens och helsovårdsstad-
gans föreskrifter till efterrättelse.

§5.
Upplästes kontraktet med dem för Kloster
socken antagna Barnmorskan Fru Sund-
berg och godkändes detta af nämden.

§6
Änkan Lovisa Anderson boende vid Bruns-
backen i Fors beviljades för nästa halfår 14 kr
i månaden samt som tillfällig hjälp till sko-
don åt sina barn 190 kr af hundskattemed-
len som vid sammanträdet utbetaltes.

§7
Fredrikssons änka Nyby Bruk bevilja-
des för nästa halfår 2 kr i månaden.

§8

§9
För Axel Georg Molander utackorderad hos
statdrängen J. E. Törnblom boende vid Lund-
by i Husby beviljades för nästa haffår 7 kr i må-
naden.

§10
Anna Malmsten utackorderad hos fru Järngren
i Eskilstuna beviljades för nästa halfår 5 kr i månaden

§11
Skomakaren C. E. Holmgren beviljades för näst
kommande halfår 10 kr i månaden.

§12
Lars Eriksson boende i Eskilstuna beviljades
likaledes för nästa halfår 8 kr i månaden
samt till Jul 4 kr.

§13
Änkan Stina Anderson Tunaborg bevilja-
des för nästkommande halfår 3 kr i månaden

§14
Lars Gust. Eriksson från Sofieborg bevilja-
des för nästa halfår 8 kr i månaden.

§15
Edith Molander utackorderad hos fru Åkvist
Eskilstuna beviljades för nästa halfår 8 kr i-
månaden.

§16
Änkan Kristina Aspelin beviljades för nästa
halfår 16 kr. i månaden.

§17
A. F. Olsson och hans hustru från Rödmossen
beviljades för nästa halfår 8 kr. i månaden
samt till Jul 4 kr.

§18
Änkan Anna Nylander beviljades 12 kr i
månaden för nästa halfår.

§19.
För Frida Hellström som är utackorderad
hos A Larson Hedensö beviljades 8 kr i må-
naden för nästa halfår.

§20
Änkan Emelia Augusta Lundberg be-
viljades för nästa halfår 16 kr. i månaden

§21
Att justera detta protokoll utsågos ledamöter-
na Herrar J. Engström och Aug. Olsson.

Som ofvan
/C A Olsson/

{tillägg.}

§22.
Enkan Hedda Lundström Wiptorp
beviljades för nästkommande halfår
Åtta (8) kronor i mån.

§23.
Enkan Anna Albertina Andersson vid
Lindesnäs, med tre minderåriga
barn beviljades för nästkommande
halfår Tolf (12) Kronor i mån.

Justeradt.
/Aug, Olsson./
/Joh, Engström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 december 1900,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105956.

Personrelationer