Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 april 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 april 1899

Anmärkning

Protokoll hållet vid komu-
nalnämdens i Kloster socken
sammanträde i Sockenstu-
gan den 8 April 1899

§1
Johan Alfred Erikson från Åkerfjällen företräd-
de med begäran om understöd af anled-
ning att han had ett barn som måste
för ögonsjukdom af läkare vårdas men kun-
de nämden ej för närvarande bifalla hans
begäran utan skulle saken till nästa sam-
manträde närmare undersökas af
distriktsledamöterna

§2
Nämden förordade bifall till Fru Edla
Sandbergs gjorda ansökan att få idka
utskänkning vid sommarluststället Djur-
gården under den tid som i dess
ansökan begärdes

§3
Företeddes Prestbevis och Läkarebety för förre
Pigan Anna Sofia Ström men som det
upplystes att hon för närvarande vistades
i Fors socken och som vid sammanträdet
ej någon vidare upplysning om hänne
kunde erhållas kunde detta ej till någon
komunalnämdens åtgörande föranleda.

§4
På framställning af Hälsotillsyningsmannen
A Sahlin att något från nämdens sida
borde göras för att skaffa gårdsegarne i
Tunafors lämplig upplagsplats för
för sopor och afskräde beslöts att ord-
föranden och hälsotillsyningsmännen
skulle ordna förenämde sak och
till nästa sammanträde inkomma
med förslag

§5
Beslöts att Fyratusen (4000) Kl skulle ur
komunens kassa utlånas mot in
teckning

§6
Herr J Engströms förslag att räntan å
utlånt kapital i kommunens kassa borde
höjas den 1 Okt innevarande år afslogs af
nämden emedan höjning redan gjordts
den 1 April och blef nämdens beslut att
någon vidare höjning ej borde ske i
den närmaste tiden. Mot detta beslut
reserverade sig herr Joh Engström

§7
Att justera detta protokoll valdes herrar
Wikt Andersson Gerdtre och Aug Holmgren
Måsta

Som ofvan
/C A Olsson/

Justeradt:
/Vikt. Andersson/
/Aug Holmgren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 april 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105952.

Personrelationer