Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 april 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 april 1893

Anmärkning

Protokoll hållet vid kom-
munalnämdens i Kloster
socken, sammanträde
i Sockenstugan den 8
April 1893.

Närvarande undertecknad ordförande, samt
Herrar ledamöter O. Eriksson. J. J. Jonsson,
P. Larsson. Anders Ericksson, Olof Anders-
son, G. Andersson. E. G. Engström Nils Jans-
son och Aug. Eriksson.

§1.
Ordförande upplyste att han till hustrun
Lovisa Wendelius Söhr vid Lindesnäs i
anledning af skjuklighet måst lemna
henne ett understöd af Fem Kronor,
men som hon egde hemortsrätt inom
Eskilstuna stad beslöts att hos Konungens
Befallningshafvande göra ansökan om
åläggande för nämde samhälle att
ersätta icke allenast det nu lemnade
understödet utan äfven allt vidare, som för
henne kan komma att här utgifvas enl.
1§ fattigvårdsförordningen

§2.
Till sköterskan beviljades 7 kronor till
ett par nya kängor

§3.
Upplästes Enköpings stads hos Konungens
Befallningshafvande gjorda ansökan om
oläggande för Kloster att ersätta dem
ett understöd af 10 kronor lemnadt till
förre soldaten Per Gustaf Hägg, samt
allt vidare underhåll tills dess att han
af oss öfvertages; och hade de till
stöd för sin ansökan bifogadt
en afskrift af arbetsbetyg, som Hägg erhöll
då han begaf sig härifrån i mars 1884.
hvadan de ansåg att han icke derstädes
kunnat förvärfva hemortsrätt då han fyllde
60 år, fattigvårdsstyrelsen bestred de gjor-
da yrkandena detta med stöd af af
23 § gällande fattigvårdsförordning

§4.
Till enkan Anna Malmsten, som sjelf
var oförmögen till arbete och hade 4
minderåriga barn, beviljades i understöd
5 krona för April samt för maj och
Juni 15 kronor i månaden

§5
Till Tillsyningsman öfver sundhetsförhåll-
vid Carlslund å Gårdskäls ägor valdes
G. Andersson i Måsta.

§6.
Som ledamöten Anders Larsson Grönsta
från sammanträdet uteblifvit utan att supp-
leant tillstädeskommit fälldes han att
till kommunens kassa böta 2 kronor.

§7.
Att justera detta protokoll utsågos
Anders Eriksson och J. J. Jonsson Qvinn-
ersta

Som ofvan
/Aug, Olsson/

Justeradt.
/Anders Eriksson/
/J Jonson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 april 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105951.

Personrelationer