Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 7 juli 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 7 juli 1906

Anmärkning

Protokoll, fördt vid Kom-
munalnämndens i Klosters
socken Sammanträde i
Sockenstugan den 7 Juli 06.

Närvarande, undertecknad Ordf. samt le-
damöterna H. Engström, Aug. Pettersson,
O. A. Neuman, Alb. Jansson, och Axel
Andersson i Ånsöga.

§1.
Att justera protokollet valdes Alb. Jansson
och O. A. Neuman.

§2.
Föredrogs Kyrkostämmans i Klosters socken
den 20 Februari i år fattade beslut, att anmoda
Kommunalnämnden i samma socken att
hädanefter verkställa uppbörden af präst-
terskapets aflöning inom samma församling.
På grund af att den föreliggande sammanslag-
ningsfrågan nu snart torde vara löst ansåg
Nämnden, att omnämnda uppbörd för när-
varande ej bör af dem verkställas, utan be-
slutades enhälligt att afslå Kyrkostämmans
hemställan.

§3.
Eskilstuna fattigvårdsstyrelse hade hos Konungens
Befallningshafvande gjort anhållan om åläggan-
de för Klosters kommun att ersätta lämnad vård
till sinnessjuka Låsarbetaren Karl Johan Eng-
ström fr. Vilhelmsro i Kloster. Engström intogs
å stadens fattigvårdsinrättning den 26 Nästlidne
Maj och begäres två kr. om dagen under den tid
han vårdas å inrättningens sinnessjukafdelning
och omkr. om dagen då han vårdas å allmänna
afdelningen. Af såväl prästbetyg som genom
verkställd undersökning framgår, att han
äger hemortsrätt härstädes och som ej heller
annat skäl föreligger som kan föranleda till
bestridande af krafvet beslöt Nämnden, att
godkänna detsamma.

§4.
En räkning från C. A. Larsson i Gunnarskär
å skjutsar med läkare i och för desinfek-
tion vid Ärna å 7 kr. godkändes till betalning.

§5.
Syeleven Ida Gustafsson från Kungsladu-
gården härstädes anhöll om understöd
för sitt oäkta barn, emedan fadern till
barnet, ej ville bidraga till dess underhåll.
Hennes begäran afslogs, men uppmana-
des hon af Nämnden, att på laglig väg söka
uppfostringsbidrag af barnets fader.

§6.
Hustrun Brita Svensson från Stenslund
anhöll om understöd emedan mannen,
Aug. Herman Svensson, varit intagen å
lasarettet och för närvarande saknade för-
måga att genom arbete försörja sig, sin hus-
tru och 2 minderåriga barn. Som det blifvit
upplyst, att familjen bott i kommun sedan
den 1 Nov. 1904 och således ägde hemortsrätt
här och saknade medel till sitt uppehälle,
beslöt Nämnden att lämna ett tillfälligt under-
stöd af 15 kr. hvilket samma dag utbetalades

§7.
Lasarettsräkning å kr. 10.50 för ofvan nämnda
Aug. Herman Svensson blef på grund af ofvan
anförda skäl godkänd till betalning.

§8.
Kung Karls fattigvårdsstyrelse hade hos Konung-
ens Befallningshafvande gjort anhållan om å-
läggande för Klosters socken att ersätta läm-
nat understöd (12 kr.) till arbetaren Anders Gus-
taf Jonssons minderåriga dotter Hulda Maria.
Sökandestyrelsen tillkännagaf, att den dessutom
beviljat henne 10 kr. i mån. att utbetalas vid
hvarje kvartal. Nämnden beslöt att godkänna
krafvet ehvad det gälde de lämnade 12
kronorna, men skulle ansökningen i öfrigt
bestridas emedan barnets fader, hvilken inne-
har tjenst vid Jäders prästgård lofvat att försörja
sitt barn.

§9.
Föredrogs Fors fattigvårdsstyrelses gjorda an-
sökan om åläggande för Klosters socken
att ersätta lämnadt understöd (10 kr.) till
idioten Edla Maria Holmkvist född 1871 den 29/12.
På den grund, att flickan bodde hos sina för-
äldrar och af dem åtnjuter vård och under-
håll och det upplystes att hennes fader Per Erik
Holmkvist var vid god hälsa och förtjänade
2 kr. pr. dag så ansåg Nämnden, att han, åt-
minstone för närvarande ägde förmåga att
försörja sitt barn och skulle krafvet på den
grund bestridas.

§10.
C. G. Sundkvist, Olsson i Hugelsta och
Vännerdal voro frånvarande med gil-
tigt skäl, men Arv. Olsson, Slagsta och Aug.
Karlsson i Ärsta hade ej anmält förhinder
och dömdes att böta 2 kr. hvardera.

[MARG:Obs.
se n. p. 13/10
{§ 13.}]

Som ofvan
/A, Ahlborg./

Justeradt:
/Alb. Jansson/
/Olof Neuman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 7 juli 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 12 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105949.

Personrelationer