Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 6 september 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 6 september 1902

Anmärkning

Protokoll hållet vid kom-
munalnämdens i Kloster socken
sammanträde i sockenstugan
den 6 September 1902.

Närvarande undertecknad ordförande
samt Herrar ledamöter J. Engström,
A. Pettersson, J. Hulterström, A. Sahlin,
Aug Holmgren Ax Andersson, Edv.
Olsson, A Ahlborg. samt i st. för. Aug.
Carlsson. suppleant. C. Sundkvist. C. Zakris-
son, hade anmält laga förfall.

§1.
Föredrogs Litslena sockens fattigvård-
styrelse hos Konungens Befallnings-
hafvande gjorda ansökan om åläg-
gande för Kloster att ersätta dem lem-
nadt understöd af 10 Kr. i mån. från
1 Mars 1902 för Enkan Anna Kristi-
na Blomkvist 80 år gammal från
Ärsta, som af handlingarna ej fram-
gick att understödet utgifvits enl.
1 §. fattigvårdförordningen, ej heller om
hon här egde hemortsrätt, bestreds
krafvet.

§2.
Föredrogs Eskilstuna fattigvårdsstyrelses hos
Konungens Befallningshafvandes gjorda
ansökan om åläggande för Kloster
att ersätta dem vidare understöd
af 64 Kronor 50 öre för Anna Bern-
hardina Åström och hennes barn
för tiden 16/6 - till och med 28/7 efter
1 Krona för modern och 50 öre för
barnet om dagen, som sökan-
den icke iakttagit den i 29 §
fattigvårdsförordningen föreskrifvna
tid angående ersättningstalan, be-
streds ersättning för längre
tid än, hvad som med stöd af
förenämde förordning kunde oss
ådömas; och hvilket i detta fall
skulle blifva en månad från den
16/6 till den 16/7 d. år.

§3.
Genomgicks vallängden till blifvan-
de riksdagsmannaval och anteck
nades i densamma de röstberättigade

§4.
Att justera detta protokoll utsågos
Joh. Engström och A. Pettersson.

Som ofvan,
/Aug, Olsson/

Justeras
/Aug, Pettersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 6 september 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105948.

Personrelationer