Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 6 november 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 6 november 1895

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommu-
nalnämdens i Kloster socken
sammanträde i sockenstugan
den 6 Nov. 1895.

Närvarande undertecknad ordf. samt Herrar
ledamöter J. Engström, P. Larsson, P. E. Pettersson
A. Larsson, Axel Andersson, W. Andersson, And. Eriksson
P. G. Andersson och Aug. Eriksson, G. W. Eriksson var
frånvarande med giltigt förfall.

§1
Ordföranden tillkännagaf att hustru Falk med
sex minderåriga barn från Rosenhäll (B)
den 6 i denna månad blifvit intagna
på fattiggården, emedan de voro i aldelles
utblottade omständigheter. nämden god-
kände detta åtgörande och skulle hon tills-
vidare få kvarstanna på fattiggården.

§2.
Fabriksarb. C. E. Holmgren från Bryngelsberg
företrädde och begärde husrum emedan hon
icke sjelf kunnat erhålla något sådant,
nämden, som ansåg sig dertill icke ega
någon skyldighet afslog denna begäran.

§3.
Genom fattadt beslut denna dag hade Kom-
munalstämman uppdragit åt kommunalnäm-
den att försälja kommunens aktier i Oxelö-
sund. Flen. Westmanl. jernväg, nämden uppdrog
... åt Herrar Aug. Olsson och Fabrikör Joh.
Engström att gå i befattning med försälj-
ning af desamma.

§4.
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar
Joh Engström och And. Larsson.

Som ofvan
/Aug Olsson/

Justeradt
/Joh. Engström/
/Anders Larsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 6 november 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105946.

Personrelationer