Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 6 mars 1879

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 6 mars 1879

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal - Nämndens
i Klosters Socken sammanträde i
Tingshuset i Eskilstuna den 6 Mars 1879.

Närvarande: Ordföranden L. P. Åkerman
Herr Baron A. Leijonhufvud
O. Olsson på Skiftinge
Carl Olsson i Glömsta
Olof Ersson i Ånsöga
Lars Olsson i Ånsöga
Carl Carlsson i Röksta
Gustaf Olsson i Eckersta

{§1.}
Ordföranden framstälde förslag derom, att stämman
för uppbörd af nästlidet års Kommunalutskylder
skulle uppskjutas till början af Juni månad, samt
medel för bestridande af Kommunens utgifter intill
sagde tid anskaffas genom lån; efter öfverläggning
blef denna framställning af Nämnden bifallen, på så
sätt att uppbördsstämma skall hållas den 6 näst-
kommande Juni samt ett lån å 4000 Kronor
upptagas, för hvilket ordföranden och 2:ne af
nämndens ledamöter ansvara å socknens vägnar.

{§2.}
Förre Smeden Wilh. Carlsson, förr boende i Nytorp, begärde
hos nämnden understöd, i sammanhang hvarmed beslöts,
att mannen Carlsson skall intagas i fattighuset samt
der erhålla understöd likasom öfriga hjon, hvaremot
hustrun, som är frisk och arbetsför, erhåller
till sina tre barns underhåll 10 Kronor för hvarje
månad.

{§3.}
Beslöts att tilldela f. d. drängen Jan Petter Jansson
i fattighuset utom förr åtnjutet underhåll, ytter-
ligare 1 Krona i månaden eller tillsammans 2
Kronor för hvarje månad.

{§4.}
Herr Baron A. Leijonhufvud företedde lasaretts-
räkning å 62 Kronor 40 för Clara Bloms vård
å lasarettet; under anhållan att
denna kostnad skulle af Kommunens medel gäldas;
härtill lemnade nämnden bifall.

Samma dag uppläst och godkändt.
/L; P; Åkerman/
/Ax K:son Leijonhufvud/
/C, Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 6 mars 1879,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105945.

Personrelationer